Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Juli - Augustus 2017

Cover
Editoriaal
Inleiding door hoofdredactrice Agnes De Ruyter
Lopende zaken vanuit de VBVD
Herziening KB 97 / Herziening KB 78, de wet op de gezondheidszorgberoepen / Evidence Based Best Practice / Huishoudelijk reglement VBVD
Persbericht: Naar een meer wetenschappelijke en coherente gezondheidszorg
Persbericht: Naar een meer wetenschappelijke en coherente gezondheidszorg
Inleiding bij het thema malnutritie en ondervoeding
Inleiding bij het thema malnutritie en ondervoeding
Voeding en beweging bij obesitas sarcopenie
Obesitas sarcopenie is een progressieve medische aandoening, die wordt gekenmerkt door spierzwakte en verlies van spiermassa bij persoon met een body mass index >30 kg/m². Hoewel er nog steeds discussie heerst over de juiste diagnosestelling, vermoedt men dat 5-10% van alle obese individuen dit syndroom hebben. Obesitas sarcopenie is een klinische toestand die de levensverwachting significant verkort en dus tijdig dient vastgesteld en behandeld te worden. De behandeling van obesitas sarcopenie gebeurt multidisciplinair, bestaande uit de combinatie van uithoudingstraining, krachttraining, matige calorierestrictie en suppletie. Niettemin is nog veel onderzoek vereist om de behandeling van obesitas sarcopenie te optimaliseren. Dit artikel gaat dieper in op de definitie en diagnose van obesitas sarcopenie, op de potentiële gevaren van deze klinische toestand, en welke voedings- en bewegingsinterventies aangeraden worden.
Psychologische aandachtspunten bij bariatrische heelkunde
Bariatrische heelkunde (BHK) wordt beschouwd als de meest effectieve manier om gewicht te verliezen bij morbide obesitas. Door de fysieke, cognitieve en hormonale veranderingen die de ingreep met zich meebrengt, vormt BHK een hulpmiddel om levensstijlaanpassingen door te voeren en gezondheidswinst te boeken. BHK brengt daarnaast risico’s met zich mee die gemonitord moeten worden. Naast een verhoogde kans op nutritionele tekorten en een veranderde farmacokinetiek, tonen verschillende studies aan dat bij een significante groep patiënten ook psychologische problemen ontstaan. De begeleiding van obesitas in het algemeen en bariatrische heelkunde in het bijzonder vraagt daarom een multidisciplinaire aanpak. Dit artikel zoomt in op enkele specifieke psychologische risico’s die bij een deel van de bariatrische populatie voorkomen en relevant zijn voor de diëtistenpraktijk: eetstoornissen en alcoholproblemen.
Aanpak van ouderdomsondervoeding door koks
Door ouderdom gaan zintuigen aftakelen, waaronder onze smaak. Smaakverlies en smaakverandering kunnen tot minder voedselinname en dus tot ondervoeding leiden. Ondervoeding is de zesde meest voorkomende doodsoorzaak bij mensen ouder dan 60 jaar en één van de belangrijkste voedingsgerelateerde problemen voor de volksgezondheid. Om nog maar te zwijgen van de torenhoge medische kosten die hiermee gepaard gaan. Smaak is dus een cruciale hefboom tussen voeding en gezondheid. Sterker nog: investeren in een gezonde, veilige en smakelijke voeding zal het risico op ondervoeding en de medische kost doen dalen. In dit artikel vind je niet alleen tips & tricks om de smaak van gerechten bij sturen, maar lees je ook over het belang van een goede communicatie tussen koks en diëtisten binnen een multidisciplinair gastro-team.
Onze plaats als diëtist bij de aanpak van malnutritie en de rol van ONCA
Ondervoeding, maar ook malnutritie, zijn de afgelopen jaren een belangrijk thema in onze Belgische ziekenhuizen, maar ook in de gehandicaptenzorg en woonzorgcentra(WZC). Volgens internationale cijfers is 30-90% van de ziekenhuispopulatie ondervoed, 30-50% van de bewoners van de woonzorgcentra( WZC) en 4,4-44% van de thuiszorgpopulatie. In België is een risico op ondervoeding gemeten van 38.7% bij WZC en 19.4% bleek ondervoed (Verbrugghe et al, 2011). In 2013 werd bij 66% van de populatie in de thuiszorg en de WZC risico op ondervoeding aangetoond en bij 20% ondervoeding (Vandewoude & Van Gossum). Chronische zieken die lijden aan ondervoeding en/of ziekte gerelateerde malnutritie hebben meer zorg en middelen nodig wat het Europees gezondheidszorgsysteem zo’n 170 miljard euro extra per jaar kost. Deze cijfers leidden op Europees maar ook op Belgisch niveau tot de invoering van een gestructureerde screening en aanpak van ondervoeding in de ziekenhuizen, waarbij de diëtisten een duidelijke rol hebben in het beoordelen van de voedingstoestand, het geven van voedingsadvies en het opvolgen van deze risicopatiënten. Maar wat gebeurt er als deze patiënten uit het ziekenhuis ontslagen worden? Er is geen terugbetaling voor de behandeling van ondervoeding buiten het ziekenhuis. De opnameduur in ziekenhuizen wordt korter en de vergrijzing zorgt voor een toename van patiënten met een risico op ondervoeding in de WZC, de eerste lijn maar ook in de gehandicaptenzorg. Ook daar is een plan voor nodig. De start van twee door de Vlaamse overheid ondersteunde multidisciplinaire eerstelijnszorgprojecten Dendermonde en Zuidoost-Limburg geven ons de kans hier advies over te geven. Het wordt de blauwdruk voor de andere Vlaamse eerstelijnszorgregio’s. Daarnaast ondersteunt de Federale overheid chronische eerstelijnszorgprojecten. De VBVD stapt mee in zowel een Vlaams eerstelijnsproject als in een federaal chronisch zorgproject en doet een oproep aan de leden om zich hierbij aan te sluiten, omdat de diëtist hierin niet mag ontbreken. Niet alleen de VBVD, ook andere organisaties gaan de strijd aan tegen ondervoeding en malnutritie.
"Eten is een feest", een Special Olympics Healty Community project
Op 28 juni werd in Ter Heide, een organisatie die opvang voorziet voor personen met een ernstig verstandelijke en meervoudige beperking, in Genk feest gevierd, niet zo maar een feest, wel een feest voor iedereen! In kader van het Special Olympics Healthy Community Project werd er voor de bewoners van het gehandicaptenzorgcentrum Ter Heide (Oase en Ven) een speciaal feestbuffet opgesteld. Dit buffet bestond uit een lekkere, gezonde, gevarieerde en feestelijke voeding met gewijzigde consistentie, aangepast aan de bewoners van het centrum. Na de maaltijd werden leuke fysieke activiteiten georganiseerd, speciaal ontwikkeld voor personen met een meervoudige beperking.
Productinformatie
Nestlé
Digitale gegevensdeling en interdisciplinaire samenwerking rond de patiënt
Voor het gezondheidsbeleid is een elektronisch patiëntendossier (EPD) essentieel om de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de zorg te verbeteren. Het is algemeen bekend dat in ons land lang niet elke zorgverlener dit principe in zijn dagelijkse praktijk toepast. Er is dus nog werk aan de winkel om competenties te ontwikkelen en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verhogen.
VERSLAG: Special Olympics Belgium, de Nationale Spelen te Lommel
Van 24 tot en met 27 mei vonden in Lommel dit jaar de Nationale Spelen Special Olympics Belgium (SOB)plaats. Het verlengde Hemelvaart weekend was voor duizenden atleten met een verstandelijke beperking een sportief hoogtepunt. In verschillende sportdisciplines namen de atleten deel onder het motto “deelnemen is belangrijker dan winnen”. Voor elke discipline werd er een podium van 8 opgesteld, en iedere deelnemer kreeg een medaille! Uiteraard kregen 3 uitzonderlijke atleten ook een bronzen, zilveren of gouden medaille.
Voor u gelezen
Nieuwe uitgave Nubel Voedingsmiddelentabel / Eetdagboek / De bewuste Bourgondiër
RECHTZETTING
Extra informatie over rodegistrijst