Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Voeding & Diëtetiek | Januari - Februari 2020

Editoriaal
Inleiding door Eva Kennis.
Actueel
Voeding en diëtetiek in de media.
Cochrane Corner: Rol van voedingssupplementen bij het behandelen van cognitieve functies en het voorkomen van dementie bij personen met milde cognitieve stoornissen.
Cebam | Voordat een persoon aan dementie lijdt, kan er een presymptomatisch stadium aanwezig zijn met milde cognitieve stoornissen. Deze personen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van dementie. Sommige risicofactoren op dementie zijn modificeerbaar zoals roken, hoog bloedcholesterolgehalte, beroerte, hypertensie, gebrek aan lichamelijke activiteit, diabetes mellitus en obesitas. Deze cochrane review gaat na of ook voedingssupplementen met vitamines en mineralen dementie kunnen voorkomen en/of de cognitieve functies bij personen met milde cognitieve stoornissen kunnen verbeteren.
Sociale voedselvoorzieningen in Vlaanderen: aanbod van en educatie rond gezonde voeding.
Virginie Walschaerts, Jan Baudonck en An Lebacq | In Vlaanderen en in België heerst er een groeiende armoedeproblematiek met een toename aan maatschappelijk kwetsbare personen tot gevolg. Deze groep maakt vaak gebruik van voedselhulp via sociale voedselvoorzieningen. Binnen deze voorzieningen is er vaak weinig toegang tot gezonde voeding en bestaan er onvoldoende doelgroepgerichte materialen en informatiebronnen over gezonde voeding. Om deze reden werd het project omtrent gezonde voeding bij sociale voedselvoorzieningen door het Vlaams Instituut Gezond Leven opgestart. Deze bachelorproef werd geschreven met als doel deze studie verder uit te werken.
De wetgeving zegt: Hoe zit het met uw license to practice?
Ann Dierickx | Op 14 mei 2019 verscheen de “wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg” in het Staatsblad. Deze wet wil de kwaliteit van de gezondheidzorg garanderen. Ze geldt voor alle gezondheidszorgbeoefenaars, dus ook voor diëtisten die werken in een instelling of in een privé-praktijk. In deze nieuwe column bespreekt advocate Ann Dierickx de implicaties van deze wet voor de diëtist.
12th EFAD Conference: Breaking professional boundaries.
Verslag door studenten en lectoren van de AP Hogeschool en UC-Leuven Limburg | Het centrale thema van het 12de EFAD-congres was “Breaking professional boundaries”. De EFAD koos hiervoor om te benadrukken dat het juist nu, nu voeding maatschappelijk een hot topic is, de tijd is om over grenzen heen te stappen en met andere professionals samen te werken aan gezondere voeding voor iedereen. In dit verslag bespreken studenten en lectoren van de AP Hogeschool en UC-Leuven Limburg de belangrijkste bevindingen van dit interessante congres.
Slimmer met vetten: Het belang van vetzuren voor de hersenontwikkeling van pasgeborenen.
Samenvatting door E. Robberecht en D. Declercq | Voor jonge zuigelingen en vooral prenataal spelen vetten rijk aan lange poly-onverzadigde vetzuren, een hoofdrol bij de hersenontwikkeling. In dit artikel wordt dieper ingegaan op diverse aspecten van deze zogenaamde LCPUFA’s in de voeding van premature en a terme geboren zuigelingen.
22ste Voedings- en gezondheidscongres
Verslag door Justine Vanacker | In dit verslag worden de belangrijkste bevindingen besproken van het zaterdagprogramma van het Voedings- en Gezondheidscongres. De nieuwe Food Based Dietary Guidelines, de Rotterdamstudie over plantaardige voeding, de rol van voeding tijdens de eerste 1000 dagen en het European Childhood Obesity Project worden toegelicht.
VBVD Herfstsymposium 2019: De nier in het vizier
Verslag door de Vlaamse Nefrologische Diëtisten | Op 28 november 2019 vond de jaarlijkse herfststudiedag van de VBVD plaats. Zoals ieder jaar spitste de studiedag zich toe op een specifieke doelgroep: dit keer betrof het patiënten met een (chronische) nierziekte. Het werd een leerrijke dag waarbij experten uit verschillende disciplines hun bevindingen deelden en nieuwe inzichten aanreikten. Dit verslag vat de voornaamste aanbevelingen, conclusies en lessen uit elke presentatie samen.
Organisatie en terugbetaling van (par)enterale voeding in en buiten het ziekenhuis
Samenvatting door Eva Kennis | Wanneer de patiënt niet in staat is om normaal te eten, moet voeding toegediend worden langs een sonde (enteraal) of via een katheter rechtstreeks in de bloedbaan gebracht worden (parenteraal). De Belgische vergoedingsregels voor (par)enterale voeding zijn complex en niet coherent. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) kreeg van het RIZIV de vraag om de toegankelijkheid tot en terugbetaling van enterale en parenterale voeding in België te bestuderen en voorstellen te doen om ongelijkheden weg te werken. Er werd verder ook aandacht besteed aan de rol van de voedingsteams.
Vlaams Instituut Gezond Leven lanceert recepten platform Zeker Gezond
Vlaams Instituut Gezond Leven | Toen de omgekeerde voedingsdriehoek gelanceerd werd, kwam bijna onmiddellijk de vraag naar recepten. Want hoewel de driehoek mooi toont welke voedingsmiddelen het best gegeten worden, blijft hij vrij theoretisch. Zowel diëtisten als gewone Vlamingen bleken nood te hebben aan gezonde recepten die de voedingsdriehoek effectief tot op hun bord brengt. Met zekergezond.be, een gloednieuw receptenplatform dat kan geraadpleegd worden via een app en website, speelt Gezond Leven hierop in.
Week van de Diëtist 2019 – 50% Extra
Verslag door de VBVD commissie Week van de Diëtist 2019 | Op 18 maart 2019 werd het startschot van de Week van de Diëtist gegeven. De slogan ‘50% extra’ stond in teken van de preventie en multidisciplinaire behandeling van het metabool syndroom. Een volledige week hebben collega-diëtisten de veelzijdigheid, kennis, persoonlijke aanpak en wetenschappelijke onderbouwing van de diëtist bekend gemaakt aan het ruimere publiek en aan andere medische hulpverleners.
Eet als een expert- zwanger!
Recensie door Eva Kennis | In dit boek, uitgegeven door de voedingswetenschappers van I’m a Foodie, staat gezond zwanger worden en zijn centraal, met als doel een gezonde baby. Het visueel knap ondersteunde en wetenschappelijk onderbouwde boek is een aanrader voor zowel diëtisten als toekomstige mama’s en papa’s.