Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Klachten onwettig uitvoeren taken diëtist

De VBVD ontvangt regelmatig vragen van leden om te reageren op klachten over organisaties en/of niet-diëtisten die het beroep van diëtist onwettig uitoefenen. Om tegemoet te komen aan deze vraag, geven we je hier meer info.

Beste VBVD leden,

In eerste instantie is de beste reactie om mondeling contact op te nemen met de persoon of organisatie in kwestie.  Deze aanpak is efficiënt en kan vaak meer frustraties vermijden.
Vaak bieden betrokkenen zich aan als expert op het vlak van voeding en dieet maar zijn ze minder goed (dan de diëtist) op de hoogte van het wettelijk kader van ons beroep (KB87, KB97, BKD, ethische code) en van onze duidelijke plaats in de gezondheidszorg.  
Als service naar onze leden toe en om een gelijke wijze van handelen te garanderen, zullen de coordinatoren van de VBVD vanaf het najaar van 2018 klachten bundelen een aanpakken.

Maak ondertussen gebruik van de ELZ hervorming in de zorg om aan te sluiten bij het veranderteam of veranderforum in je regio. 
Dit is een positieve stap vooruit om je collega's in de zorg beter te leren kennen en een samenwerking op te bouwen in het belang van de patiënt. Jij weet immers als diëtiste het beste wat je meerwaarde is van je consultaties en kan het verband uitleggen tussen (te veranderen) gedrag en de gezondheidsrisico's.

Stuur dus je klacht met de nodige bewijslast aan info@vbvd.be zodat we op de hoogte zijn van de inbreuk die opgetreden is en in welke provincie dit gebeurde.
Er moet namelijk wel een effectieve klacht zijn die kan worden onderbouwd. 

Als belanghebbende partij kunnen de klager èn de VBVD vragen naar de beslissing van de PGC. De beraadslaging van de PGC verloopt evenwel met gesloten deuren. Vertrouwelijke gegevens worden niet medegedeeld.
De Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC) is het controle-orgaan van de gezondheidsberoepen en heeft oa als taak om er in haar ambtsgebied op toe te zien dat de gezondheidsbeoefenaars hun beroep uitoefenen conform de vigerende wetgeving. Zij spoort gevallen van onwettige uitoefening op en deelt dit mee aan het parket voor onderzoek.   De persoon in kwestie wordt opgeroepen en gevraagd uitleg te komen geven over zijn/haar handelen. 

Elke commissie bestaat uit:

 • de geneesheer-federaal gezondheidsinspecteur
 • een voorzitter en een ondervoorzitter, beiden arts
 • 2 effectieve leden en 2 plaatsvervangende leden per gezondheidsberoep (artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen)
 • een effectief en een plaatsvervangend lid per paramedisch beroep

Een klacht kan het voorwerp uitmaken van een onderzoek door de PGC. 
Zo de betrokkene handelt in overeenstemming met de regelgeving dan wordt de zaak geseponeerd, zoniet wordt die overgemaakt aan het Parket.
Op dit ogenblik onderzoekt de VBVD of er via andere kanalen een gevolg gegeven kan worden aan onwettige uitoefening van het beroep van diëtist.  Je wordt hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Reacties of bijkomende suggesties? Laat het ons weten via info@vbvd.be.

Klacht indienen doen we zo:

(datum noodzakelijk)

Tot mijn verbazing merkten we op (datum invullen) (klacht vermelden) en stelden we vast dat er dieetadvies (specifieer welke handeling vb evaluatie van voedingsstoffen, voedingsallergieën, diabetes, cholesterolbeperking, een niet EB voedingsgerelateerde opleiding zonder noodzaak van voorafgaande paramedische kennis, ...) georganiseerd wordt door een niet-diëtist, winkel, coach, organisatie, ...  (naam + adres toevoegen). (Let op: het is nodig dat we daar effectief een bewijs van leveren.)

Diëtist is een erkend paramedisch beroep met strenge kwalificatievereisten voor de uitvoering ervan:

 • De diëtist genoot de juiste opleiding en is in het bezit van een erkend diploma als Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde waarmee hij/zij de nodige beroepskwalificaties bezit.
 • KB97 preciseert de technische prestaties en handelingen die door diëtisten mogen verricht worden, bij ziekte en gezondheid.
  Om de levenskwaliteit van de patiënt zo hoog mogelijk te houden is een goede voorafgaande medische diagnose belangrijk. 
  De diëtist is een essentiële schakel! Op basis van de diagnose kan zij/hij een persoonlijk behandelplan opstellen, afgestemd op de situatie, waarbij op termijn voedingstekorten en te strikte dieetadviezen vermeden worden. 
  Bovendien wordt de patiënt begeleid bij de gedragsverandering. 
 • KB78/WUG benoemt de voorwaarden tot de kwaliteitsvolle uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (gecoördineerd op 10 mei 2015).
 • Voor de gedragscodes, competenties, context, autonomie en verantwoordelijkheden van de diëtist verwijzen we naar de beroepskwalificatie (0315) diëtist die op 28 januari 2018 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd en die op onze website terug te vinden is.
 • Tot slot baseert de diëtist zich in de praktijk op EB best practice richtlijnen en neemt zij deel aan permanente vorming.

De evaluatie van de voedingstoestand van de patiënt, het meten van antropometrische parameters, een ondervraging van de patiënt over zijn voedingspatroon, preventie op gebied van voedingsstoffen, het opsporen van stoornissen op het gebied van voedingsstoffen of -middelen en adviezen of diëten om dit bij te sturen, worden voorbehouden voor de erkende diëtist, zowel in de preventieve als curatieve gezondheidszorg. 
Een erkende diëtist heeft een opleiding tot Professioneel Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde met succes volbracht en is in het bezit van een diploma, een visum en een RIZIV nummer.
Bovendien werkt een diëtist multidisciplinair samen om over de wetenschappelijk onderbouwde behandeling en interventie schriftelijk feedback uit te brengen aan arts die het dieet voorschreef, zoals voorzien in KB97.
Het is dus niet wettelijk toegestaan, met uitzondering van de arts en de diëtist, om dieetadviezen te verstrekken aan patiënten.
Iemand die geen arts of diëtist is en toch deze handelingen uitoefent, overtreedt hiermee de wet.

De vastgestelde feiten zijn in strijd met de huidige wetgeving en kunnen leiden tot schadelijke of gevaarlijke situaties of onbedoelde effecten voor de zorgvrager door vb. onnodige beperkingen of onjuiste of onvolledige observaties.
We pleiten ervoor om in het kader van elke medische voedingsgerelateerde diagnose (zoals u meldde bij diabetes, laag FODMAP, lactose-intolerantie, ...) de patiënt door te verwijzen naar een arts/diëtist voor professioneel dieetadvies.

We zouden het waarderen mochten de vastgestelde feiten onderzocht kunnen worden.

In bijlage kan je diverse bewijsstukken vinden (toevoegen van vb screenshots van de betreffende website, foto's, getuigenis, ...).

Indien er nog bijkomende informatie nodig is, kan je ons contacteren via (mailadres, adres en telefoonnummer toevoegen).

Graag worden wij op de hoogte gehouden van het verdere verloop en ook van de maatregelen die genomen worden indien er onwettige praktijken worden vastgesteld.

Met vriendelijke groeten,