Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Update! Verplichte registratie voor niet-telewerkbare functies. Meld je aan voor 6 april indien nodig

Vanaf april moeten werkgevers maandelijks meedelen hoeveel personen werkzaam zijn in hun onderneming en hoeveel van hen een niet-telewerkbare functie uitoefenen. De eerste aangifte moet gebeuren tegen 6 april!

Nieuws van UNIZO

Vorige week kon iedereen via de media vernemen dat werkgevers voortaan maandelijks moeten meedelen hoeveel personen werkzaam zijn in hun onderneming en hoeveel van die personen een niet-telewerkbare functie uitoefenen. Merk in deze context op dat zorginstellingen juridisch gezien ook ondernemingen zijn, net zoals de zelfstandig werkende zorgverstrekkers. Tot op heden zijn de enige ondernemingen die uitgesloten zijn van de verplichte aangiften, de ondernemingen die verplicht volledig gesloten werden.

Ondertussen is verduidelijkt wat voor de aangifte onder ‘werkzaam’ moet verstaan worden en dus maandelijks meegeteld moet worden door de betrokken ondernemingen. In essentie gaat het om iedereen die op de payroll staat én zij die structureel aanwezig zijn op de werkplek, zelfs indien in een statuut van zelfstandige. De eerste aangifte moet gebeuren tegen 6 april, en niet of laattijdig aangeven zou gesanctioneerd worden met serieuze geldboetes.

 

UPDATE:

Zelfstandigen zonder personeel hoeven geen aangifte doen.
VBVD, UNIZO en de beroepsverenigingen van andere zelfstandige zorgverstrekkers ijveren in tussentijd samen voor de uitzondering op alle zorgberoepen.

 

Je kan de aangifte doen via deze link.

De meeste diëtisten zullen het makkelijkst kunnen registreren door rechts op de pagina bij "corona telewerk aangifte" de 2e optie "als burger aanmelden voor een onderneming" kiezen en via e-ID of itsme-app inloggen. Houd je ondernemingsnummer bij de hand.

 

Informatie uit de technische fiche door UNIZO (29/09/2021)

-    Laagdrempelige toegang:
o    ± 150.000 werkgevers beschikken (als vertegenwoordiger van de onderneming) reeds over een beveiligde toegang (via het toegangssysteem CSAM) tot de portaalsite van de RSZ en zullen die dan ook kunnen hanteren om zich toegang te verschaffen tot de toepassing
o    maar dat zal ook kunnen (als burger) via de e-ID, de Itsme-app

-    Maandelijkse aangifte.  Uiterlijk de 6de kalenderdag van de maand  ->  Verplichte aangifte. Niet of laattijdig invullen kan strikt genomen worden gesanctioneerd met een sanctie niveau 2 (hetzij een strafrechtelijke geldboete van € 400 tot € 4.000 hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2.000)

-    Toepassing/applicatie valt uiteen in 5 luiken:

1    Aangifte: omvat algemene informatie m.b.t. de verplichte maandelijkse aangifte m.b.t. het telewerk (context)

2    Vestigingseenheid: omvat de keuze van onderneming en vestigingseenheid/-eenheden
-    M’n onderneming heeft één vestigingseenheid
-    M’n onderneming heeft meerdere vestigingseenheden en ik doe aangifte voor alle
-    M’n onderneming heeft meerdere vestigingseenheden, maar ik doe slechts aangifte voor één of enkele  ->  Daarbij zal o.m. via naam of ondernemingsnummer (KBO-nummer) kunnen worden geduid voor welke dan precies
Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden zullen hun data via een gestructureerd Excellbestand kunnen indienen.
 
3    Werknemer: omvat de essentie van de toepassing met twee vragen (initieel speelde men hier ook met het idee om pakweg 10% toegelaten tolerantie te hanteren, maar die piste liet men - minstens voorlopig alvast - varen)
-    Hoeveel personen zijn werkzaam in uw onderneming?  ->  Daarbij wordt geduid wat exact onder ‘werkzaam’ dient te worden verstaan (zie ook de ‘Administratieve instructies’)  ->  In essentie omvat ‘werkzaam’ eenieder die op de payroll van de onderneming staat alsook zij die een structurele aanwezigheid in de onderneming kennen (dus ook uitzendkrachten, onderaannemers, freelancers, vennoten, …)
-    Hoeveel van die personen oefenen een niet-telewerkbare functie uit? -> Daarbij wordt geduid wat exact onder ‘niet-telewerkbare functie’ dient te worden verstaan (zie ook de ‘Administratieve instructies’)
Het gaat hierbij om een momentopname, een foto zeg maar.  De aangifte heeft betrekking op het aantal personen op de eerste werkdag van de maand.  Dus op 1 april, 3 mei, 1 juni, …

4    Contact

5    Overzicht aangifte: een resumé voor de werkgever (dat hij ontvangt op het opgegeven mailadres en via de e-Box van de onderneming)

-    Correcties kunnen  ->  iedere nieuwe aangifte zal de voorafgaande vervangen

-    Controle: De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt (in de zin van een momentopname aan het begin van elke maand) hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren.  Ze vorm m.a.w. een indicatie!  Geen mathematische telling zoals bij pakweg het samenscholingsverbod.  Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in de onderneming aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden (een attest vormt daarin een element)  ->  Dit staat zo ook uitdrukkelijk in de ‘Administratieve instructies’!  ->  Uiteraard zal de RSZ via datamining (bv. ratio van een onderneming afzetten t.a.v. de ratio van een sector) ook trachten gericht(er) te controleren.