Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

UPDATE: Vergoeding voor aankoop van beschermingsmateriaal

Niet alle diëtisten kregen de verwachtte forfaitaire vergoeding van het beschermingsmateriaal voor zorgverleners in hun privépraktijk. We zochten uit waar het misliep met deze tegemoetkoming.
AANVULLING 23/09/2021

Jouw rekeningnummer niet tijdig geregistreerd?

Indien je alle onderstaande informatie reeds kent, maar uw rekeningnummer niet tijdig registreerde, dan zal de betaling met vertraging gebeuren: 

"Om uw rekeningnummer te registreren in MyRiziv gaat u naar “Administratieve gegevens” en vervolgens naar “Mijn huidige financiële gegevens”.
De betaling gebeurt dan automatisch na de betaling van de periode van tegemoetkoming 01/12/2020 – 30/06/2021 (betalingsdatum nog vast te leggen)."

Voor uitgebreide informatie hierover kan je steeds terecht op de website van het RIZIV.

 

Wil je een aftrekbestand downloaden?

"Wilt u als zorgverlener weten welke verstrekkingen in aanmerking zijn gekomen voor de periode van tegemoetkoming 01/09/2020 – 30/11/2020? U kunt via het portaal van het Nationaal Intermutualistisch college (NIC) een afrekenbestand downloaden."

 

 
Vragen?

"Onze tegemoetkoming voor de kosten van COVID-19-beschermingsmateriaal: info voor uw belastingaangifte
Met betrekking tot de maatregelen die wij tijdens deze COVID-19-crisis nemen om de continuïteit van de verzorging en de vergoeding ervan te verzekeren, kunnen de zorgverleners hun vragen stellen via het adres: covid19@riziv-inami.fgov.be
Voor alle andere vragen over de COVID-19-crisis: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689 van 9 tot 17 uur"

 

UPDATE 17/06/2021
Periode december 2020 tot juni 2021:

U ontvangt een forfait van 100 euro per maand.
Opgelet: u heeft enkel recht op een maandforfait als u die maand verstrekkingen (via nomenclatuur, minstens 1 per maand) hebt aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering (en deze verstrekkingen dus gekend zijn bij de ziekenfondsen).

 

De aanrekening moet tijdig gebeurd zijn, d.w.z.:

Periode van de tegemoetkoming

  Uiterlijke datum van aanrekening

04/05/2020 - 31/08/2020

  31/10/2020

01/09/2020 - 30/11/2020

  31/01/2021

01/12/2020 - 30/06/2021

  31/08/2021

 

Wanneer ontvangt u onze tegemoetkoming "beschermingsmaatregelen en -materiaal"?

Het tijdstip van betaling hangt af van de periode waarop onze tegemoetkoming betrekking heeft:

Periode van de tegemoetkoming

  Uiterlijke betaaldatum

04/05/2020 - 31/08/2020

  31/12/2020

01/09/2020 - 30/11/2020

 31/08/2021

01/12/2020 - 30/06/2021

  31/08/2021

Voor de maanden september-november 2020 was de uiterste betaaldatum normaal gezien 31/03/2021, maar er is negatief advies uit dienst financiën, daarom volgt de uitbetaling pas als er een wettelijke basis is.

Op de RIZIV-website werd de termijn aangepast naar eind augustus voor de periode september-november 2020 en voor december 2020-juni 2021 is deze datum “nog vast te leggen”.

Voor uitgebreide informatie hierover kan je steeds terecht op de website van het RIZIV.

De tegemoetkoming in de kosten van beschermingsmateriaal wordt verlengd tot juni 2021. We weten dat vele diëtisten uit de boot vielen voor deze regeling, omdat er zo weinig terugbetaling via de verplichte ziekteverzekering bestaan en heel wat diëtisten minder dan 1 getuigschrift per maand uitschrijven.

We vinden deze regeling nog steeds incorrect, aangezien medio vorig jaar naar onze beroepsgroep gecommuniceerd werd dat de forfait van €100/maand los zou staan van het aantal verstrekkingen. Als diëtist probeer je best consultaties waarvoor je met nomenclatuur werkt wat te spreiden. Moedig de patiënt ook aan om de getuigschriften tijdig binnen te brengen. We werken samen met andere beroepsgroepen en ijveren voor een betere tegemoetkoming in de hoop om nog een wijziging te kunnen laten doorvoeren, maar schatten de kans op slagen momenteel eerder laag is. We hopen om binnenkort in de overeenkomstencommissie te kunnen deelnemen zodat de stem van de diëtisten in de toekomst luider klinkt.
 

 

 
 
UPDATE 21/12/2020
We informeerden eerder al over de vergoeding van het beschermingsmateriaal voor zorgverleners in hun privépraktijk.
 
Indien je je rekeningnummer voor 30/11 registreerde, zou je als zelfstandige in aanmerking komen voor een forfaitaire vergoeding van €100 per maand. Ten laatste op 31 december 2020 zou de vergoeding voor mei tot en met augustus uitbetaald worden. Voor de maanden september tot en met november wordt er ook een vergoeding voorzien. Deze wordt later uitbetaald.
 
We hebben op 20/12 een teleurstellend antwoord ontvangen van het RIZIV.
  • “Men heeft enkel recht op het maandforfait van 100 euro als men die maand tenminste 1 verstrekking heeft aangerekend aan de verplichte ziekteverzekering en dat deze gekend is bij de ziekenfonds. De ziekenfondsen storten onze tegemoetkoming direct door op basis van de gekende verstrekking dat zij kunnen afleiden voor die periode.”
  • “Artikel 5, § 2, van het voorgestelde ontwerpbesluit stelt een forfaitaire financiële tussenkomst vast voor de diëtisten, de ergotherapeuten, de orthoptisten en de podologen, die gelijk is aan 100 euro per maand de welke geneeskundige verstrekkingen werden verleend.”

Dat had niemand zien komen, of gemerkt want in een verslag aan de Koning van Min. De Block van 30/09/2020 staat:

  • “De artikelen 2 tot 5 van het voorgestelde ontwerpbesluit beschrijven de voorwaarden en de regels van de financiële tussenkomst, die variëren naargelang de categorie van zorgverleners tot wie het zich richt (forfaitaire tussenkomst of niet, bedrag, ...).
    Deze verschillen in behandeling zijn gebaseerd op de specificiteiten van de sectoren en op de realiteit van het terrein en rechtvaardigen zich in het licht van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel zoals hierna wordt uiteengezet.”

Deze korte toevoeging “de welke geneeskundige verstrekkingen werden verleend” verandert alles voor de diëtisten, podologen, orthoptisten en ergotherapeuten.

Zo is het vooraf helaas niet vanuit het RIZIV aan ons doorgegeven en in de werkgroep persoonlijk beschermingsmateriaal werd dat ook niet op die manier voorgelegd. Er is steeds gezegd dat er gekozen werd voor een forfaitair bedrag van €100 (voor alle diëtisten) i.p.v. een systeem waarbij men €2,5 per RIZIV-verstrekking zou ontvangen, aangezien die laatste optie gezien de beperkte nomenclatuurnummers nefast zou zijn voor de diëtisten.

Wij krijgen dus een “recht op tegemoetkoming” die niet toepasbaar is voor 90% van onze collega’s.

Dit heeft alles te maken met het feit dat wij momenteel geen “echte” nomenclatuur kunnen onderhandelen omdat we geen “overeenkomstencommissie” hebben. Wij hebben dus geen onderhandelmogelijkheden.
De ene “discriminatie” vloeit voort uit een andere discriminatie. En dit valt erg slecht, midden in de eindejaarsperiode. Het zal nu moeilijk zijn om hierover in overleg te gaan.

Maar samen sterk. Heel wat zaken werden reeds via een gemeenschappelijk interdisciplinaire actie van de beroepsverenigingen van diëtisten, podologen, orthoptisten, ergotherapeuten en sinds kort ook mondhygiënisten bij het RIZIV en Ministeries bepleit.
Dit zullen we nu opnieuw doen. We willen een koerswijziging teweegbrengen betreffende de manier waarop onze beroepen behandeld worden Wij willen dat ook jullie als volwaardige eerstelijns zorgverstrekkers worden behandeld.

De diëtisten gebruiken het beschermingsmateriaal bij elke patiënt, niet enkel bij die enkele patiënten die in aanmerking komen voor de revalidatieverstrekkingen. Vandaar vinden we deze regeling onaanvaardbaar.
We zullen op het Verzekeringscomité aangeven waarom deze regel voor ons niet acceptabel is. We zullen overleggen en samenwerken met andere benadeelde beroepsgroepen (ergotherapeuten, podologen, mondhygiënisten en orthoptisten) om in verweer te gaan tegen deze nadelige regeling. Ook contacteerden we Federatie Vrije Beroepen (via UNIZO) om onze vraag mee de ondersteunen.

We zullen al het mogelijke doen om dit recht te zetten. De komende weken draaien alle officiële instanties op een laag pitje vanwege de feestdagen. Het overleg zal bijgevolg in januari plaatsvinden. We hopen je spoedig beter nieuws te kunnen melden.

Jullie beroepsvereniging doet al het mogelijke om jullie positie te versterken. Vergeet niet om jullie beroepsvereniging te versterken door lid te worden

We houden jullie op de hoogte!

 
 
Indien je je rekeningnummer niet tijdig doorgaf, kan je dat nog steeds doen via MyRiziv.

Indien het nog altijd niet lukt via MyRiziv, kan je het RIZIV schriftelijk (mail of aangetekend schrijven) van jouw rekeningnummer in kennis stellen. Voeg in dat geval volgende informatie toe:
-          Kopie van jouw identiteitskaart of van een ander identiteitsbewijs
-          Vermelding of wij dit rekeningnummer mogen gebruiken voor alle toekomstige RIZIV-betalingen of enkel en alleen voor de tegemoetkoming in de kosten van beschermingsmateriaal
-          Vermelding van de persoon aan wie dit rekeningnummer toebehoort:
           o   uzelf als fysiek persoon
           o   een ander fysiek persoon (bv. uw stagemeester, een collega-zorgverlener, …), vermeld in dat geval het nationaal nummer van deze persoon
           o   een rechtspersoon (bv. een professionele vennootschap waarin u uw activiteit uitvoert), vermeld in dit geval het KBO-nummer van deze rechtspersoon

Geef je rekeningnummer door voor de tegemoetkoming van de volgende periode waarin er een tegemoetkoming gestort kan worden en ook omdat het RIZIV momenteel een screening doet van de zorgverleners die in aanmerking komen, maar hun rekeningnummer niet tijdig konden doorgeven. Zij zullen door het RIZIV begin 2021 gecontacteerd worden.