Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Persbericht KCE - Naar meer geïntegreerde zorg in België

Verandering in het huidig gezondheidszorgsysteem is nodig. De focus ligt nog te veel op betaling per prestatie als financieringsmethode, wat gezien de toenemende vergrijzing niet optimaal is. We moeten evolueren naar een meer geïntegreerde zorg, waarbij ons zorgsysteem beter is afgestemd op de multidimensionale noden van mensen met chronische aandoeningen.

Geïntegreerde zorg kan gedefinieerd worden als zorg die verleend wordt op een continuüm. Het gaat over alle zorg gaande van gezondheidspromotie en ziektepreventie tot het vastellen van een diagnose, de behandeling alsook langdurige opvolging. Bij geïntegreerde zorg wordt de zorg afgestemd op de specifieke behoeften van de patiënt gedurende zijn hele leven, en dat over de verschillende zorglijnen heen.

Op vraag van minister Frank Vandenbroucke, ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) verschillende professionals uit de gezondheidszorg en de sociale sector, alsook patiënten bevragen. Op basis van deze gesprekken werden drie prioritaire actiepunten gedefinieerd om geïntegreerde zorg in België verder te kunnen ontwikkelen:

1) Een duidelijk politiek akkoord.

Er moet een duidelijk beleidskader gedefinieerd worden. Stakeholders pleiten voor een interfederale samenwerkingsovereenkomst waarin alle beleidsniveaus hun verschillende initiatieven coördineren en de hervormingen en andere initiatieven die ze willen doorvoeren definiëren. Een eerste aanzet werd reeds gegeven in de ontwikkeling van Het Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg.

2) Definiëren van territoria.

Er moet ingezet worden op het organiseren van geïntegreerde zorg in geografische gebieden. Hierdoor wordt het eenvoudiger om doelpopulatie te definiëren, alsook in kaart te brengen met welke partners moet worden samengewerkt. Vragen als 'Hoe kunnen de bestaande geografische gebieden op elkaar afgestemd worden? Wat is de optimale omvang van een geografisch gebied? Welke niveaus vereisen een governancestructuur?, etc. dienen eerst nog beantwoord te worden.

3) Hervorming van de financiering.

Het huidige financieringssysteem met vergoeding per prestatie wordt gezien als één van de belangrijkste belemmeringen voor geïntegreerde zorg aangezien het onvoldoende samenwerking, coördinatie en preventie stimuleert. Een gemengd financieringssysteem zou moeten worden uitgewerkt met, naast vergoeding per prestatie, ook andere betalingsvormen.

Het volledige KCE rapport kan je hier terugvinden.

Bron: Naar meer geïntegreerde zorg in België. (2022, 4 oktober). KCE. Geraadpleegd op 13 oktober 2022, van https://kce.fgov.be/nl/over-ons/persberichten/naar-meer-geintegreerde-zo...