Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Nieuwe maatregelen federale overheid - Corona

UNIZO gaf volgende update: De federale regering heeft op 20 maart beslist om bijkomende steunmaatregelen in te voeren voor ondernemers. Het gaat om de volgende maatregelen:

Update 22/03

COVID-19 NIEUWE MAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS:

ALLE LENINGEN UITSTEL BETALING TOT 30/09

BIJKOMENDE KREDIETEN BLIJVEN MOGELIJK VOOR DE ONDERNEMERS!

De banken zullen zich engageren om voor alle levensvatbare bedrijven en zelfstandigen (die levensvatbaar waren vóór de uitbraak van de coronacrisis) om alle betalingen, vervaldagen, betalingen van intrest, ... stil te leggen van vandaag tot 30 september.

Wie leningen en financiële verplichtingen zal op die manier geen betaling meer hoeven te doen. Dat geldt ook voor mensen met een hypotheeklening. “Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben ondervonden door corona (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid), kunnen vragen aan de bank om tot 30 september geen betaling meer te moeten doen.

Daarnaast zal er een garantieregeling zijn ten opzicht van alle nieuwe kredieten over een periode van maximaal 12 maanden. Iedereen die op zoek is naar financiering mag er zeker van zijn: de uitstroming van kredieten zal op peil blijven.

 

Update 21/03

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor beroep kunnen doen op het stelsel v/an tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In tegenstelling tot vroegere interpretaties wordt er daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven.

Deze ver

soepelde toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt in principe voor de periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020.

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt ook opengesteld voor wie samenwoont met een corona-patiënt en daardoor niet kan gaan werken. Geneesheren mogen een specifiek afwezigheidsattest uitschrijven in deze laatste situatie.

De aanvraag en aangifteprocedure worden vereenvoudigd. De werkgever zal nog maar één formulier moeten indienen, waarop de gegevens staan die nodig zijn om de uitkering te berekenen en te betalen.

De werknemer zal 70% van het gemiddeld geplafonneerd loon (geplafonneerd op 2.754,76 euro) als uitkering ontvangen. Hierop wordt nog bedrijfsvoorheffing ingehouden van 26,75%.

De RVA zal bovenop de tijdelijke werkloosheidsuitkering een complement van 5,63 euro per werkloosheidsdag betalen (in een zesdagenstelsel). Dit komt neer op zo’n 150 euro per maand.

De dagen tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

De RVA krijgt zeer veel aanvragen binnen voor tijdelijke werkloosheid. Veel mensen zitten voor het eerst in het systeem en voor hen moet telkens een nieuw dossier worden aangemaakt. Dit vraagt tijd en om te vermijden dat mensen op eind van de maand niet kunnen betaald worden omdat hun dossier niet volledig rond is, krijgen ze al een forfait van 1.450 euro. Alles wordt echter in het werk gesteld om het volledig bedrag van meet af aan uit te betalen. De mensen die een forfait ontvangen krijgen nadien het saldo.

 

Uitstel van betaling belastingen

De betaling van de volgende belastingen zal automatisch met twee maanden uitgesteld worden, zonder interest of verhoging:

  • De personenbelasting
  • De vennootschapsbelasting
  • De BTW
  • De roerende voorheffing

Zelfstandigen en ondernemingen die na twee maanden nog financiële problemen ondervinden omwille van het Coronavirus kunnen tot 30 juni bijkomende steun vragen aan de FOD Financiën (bijkomend uitstel van betaling, afbetalingsplan, enz.).

 

Uitstel van betaling sociale bijdragen als zelfstandige

Zelfstandigen kunnen de betaling van hun sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar uitstellen tot 15 december 2020. De zelfstandige moet daar, zoals nu, wel een aanvraag voor indienen. Deze beslissing was eerder al genomen.

 

Uitstel van betaling van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid

Werkgevers kunnen de betaling van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor de eerste twee kwartalen van het jaar uitstellen tot 15 december 2020. Neem hiervoor contact op met uw sociaal secretariaat.
Wat de werkgeversbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de covid19-problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt.

 

Betalingstermijnen

De federale overheid vraagt aan de administraties om de betaaltermijnen binnen het kader van overheidsopdrachten te verkorten.

 

Deelstaatpremies belastingvrij

De premies die deelstaten uitreiken ter ondersteuning van de ondernemingen in de Coronacrisis (vb. de Vlaamse hinderpremie) zullen belastingvrij worden gemaakt.

 

Bevriezing belastingen

De federale overheid vraagt aan de lokale besturen om een gelijkaardige bevriezing te voorzien voor lokale belastingen op de getroffen activiteiten.

 

Horeca

Soepele toepassing van de registratievoorwaarden bij het FAVV voor het overschakelen naar take away.

De horecazaken zal ook gebruik kunnen maken van de steunmaatregelen, zelfs als ze niet volledig sluiten.

De boeteclausules voor onderconsumptie bij brasserieën zullen buiten toepassing worden geplaatst.

 

Winkels

Openingsuren: de openingsuren in de grote distributieketens zullen opgetrokken worden en de arbeidstijd van het personeel zal kunnen worden verhoogd.

Aanmoediging van personeelsoverdracht tussen sectoren, met het oog op het verzekeren van de grote distributieketens. Hierover zal overleg worden met de sociale partners van de sector.

Flexi-jobs zullen kunnen worden voortgezet, zelfs in geval van tijdelijke werkloosheid van de flexi-jobber.

 

Reissector

Door de massale annuleringen, lopen de kosten bij de reissector enorm op. Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor reizigers te garanderen, neemt de regering de volgende maatregelen:

  • een tijdelijke afwijking van de verplichting om de reiziger terug te betalen voor geannuleerde pakketreizen, zowel als de annulering uitgaat van de reiziger zelf als van de reisorganisator, op voorwaarde dat de reisorganisator hem een voucher aflevert voor een gelijke geldelijke waarde en die voor minstens één jaar geldig is, waarmee de reiziger een andere pakketreis of reisdiensten kan aankopen;
  • een verplichting tot dekking van de vouchers die als gevolg van de coronacrisis worden uitgereikt, door de insolventieverzekering. Tot nog toe vielen vouchers niet onder de garantieregeling voor de reissector.

 

Evenementsector

Om de continuïteit van de sector en de dienstverlening voor de consument te garanderen, neemt de regering de volgende maatregelen:

  • het recht voor de onderneming die een evenement organiseert om tijdelijk niet terug te betalen, wanneer hetzelfde evenement op een latere datum binnen een redelijke termijn wordt georganiseerd;
  • een afwijking van die regel, voor zover de consument kan aantonen dat hij in de onmogelijkheid is om op die datum het evenement bij te wonen (bv. ziekte, beroepsredenen);
  • een voldoende tijdsbestek om terug te betalen als het evenement niet later kan worden georganiseerd, zodat de terugbetalingen in de tijd kunnen worden gespreid.

 

Gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw

Binnen een paar weken start het seizoen in heel wat sectoren ( aardbeien, tomaten sierteelt). Het is essentieel dat deze activiteit zo soepel mogelijk kan gebeuren, zoniet komt de voedselbevoorrading in het gedrang.

De seizoenwerknemers die reeds op het grondgebied zijn mogen langer in het systeem van de plukkaart blijven om zo het tekort ( omdat anderen niet kunnen komen ) op te vangen.

Zolang de crisis duurt, kan er een tweede plukkaart afgeleverd worden aan dezelfde persoon. De bestaande contingenten worden in die zin aangepast.