Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

IJveren voor een betere tegemoetkoming (o.a. forfaitaire vergoeding voor het persoonlijk beschermingsmateriaal)

De beroepsvereniging blijft ijveren voor een betere financiële tussenkomst.

In mei 2020 haalde voormalig Min. De Block uit naar bepaalde zorgverleners die een supplement aanrekenden voor de kosten van de PBM. Zowel binnen de regering als in de pers beloofde zij een compensatie voor die PBM, dit via een compensatievergoeding door het RIZIV.

Maar vermits wij, diëtisten, geen volwaardige nomenclatuur hebben en vooral daarom interventies uitvoeren waarvoor geen nomenclatuur bestaat, zijn heel wat verstrekkingen die wij uitvoeren ongekend voor het RIZIV. Het RIZIV kan slechts middelen uitbetalen aan zorgverleners die zorg via een nomenclatuur aan de mutualiteiten facturen.

Het RIZIV heeft met andere woorden met ons geen volwaardige “contractuele/legale band”.

In een gemeenschappelijke actie vanuit de beroepsverenigingen van diëtisten, podologen, orthoptisten en ergotherapeuten, hebben wij het RIZIV hierop attent op gemaakt. De boodschap werd begrepen en het RIZIV stelde in overleg met ons een maandelijkse compensatie van €100,00 voor. (Ter info: alle andere beroepen hebben recht op een premie tot max. € 500,00/maand). Deze info werd gepubliceerd op de website van het RIZIV en aan onze collega’s meegedeeld.

Bij de publicatie van deze maatregel in het Staatblad werd, zonder ons te consulteren, een kleine toevoeging gedaan (vetgedrukte tekst): "De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging verleent een financiële tussenkomst voor de diëtisten, de ergotherapeuten, de orthoptisten en de podologen. De financiële tussenkomst bedoeld in het eerste lid bedraagt 100 euro per maand tijdens dewelke vergoedbare geneeskundige verstrekkingen werden verleend"

Ten gevolge van bijkomende (vetgedrukte cursieve) bepaling, hebben enkel onze collega’s die in een maand ten minste één verstrekking mét nomenclatuur aan de mutualiteiten hebben gefactureerd, recht op de compensatiepremie van 100 euro voor deze maand. Het gevolg: de ene collega krijgt meer dan de andere, en sommige beroepen (o.a. de ergotherapeuten) vallen bijna volledig buiten de boot. De geciteerde tekst is wet, en daar kunnen we helaas niets meer aan veranderen.

Maar je kan er op rekenen dat we, samen met deze beroepen, zoeken naar een oplossing voor deze onrechtvaardige situatie en streven naar een betere positie. We hebben sinds het voorjaar 2019 en na tientallen jaren aandringen, een (plaatsvervangende) zetel in het Verzekeringscomité van het RIZIV. Dit is een belangrijke eerste stap, we worden gezien en gehoord. We zullen verder de aandacht blijven vestigen op het belang om op dezelfde manier onderhandelingsfaciliteiten (zoals een overeenkomstencommissie) te hebben als de andere zorgberoepen waardoor wij en onze patiënten een gelijkwaardige financiële tussenkomst krijgen.

Jullie beroepsvereniging blijft hiervoor ijveren.