Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

De BTW-circulaire met betrekking tot de vrijstelling van belasting inzake medische verzorging

De nieuwe BTW-circulaire met betrekking tot de vrijstelling van belasting inzake medische verzorging is gepubliceerd. Bekijk het hier.

Recent werd de BTW-circulaire met betrekking tot de vrijstelling van belasting inzake medische verzorging gepubliceerd. Onderaan de pagina kunnen jullie deze BTW-circulaire en de FAQ vinden en zelf al eens bekijken.

Op 17 januari 2022 organiseerden we een webinar in het kader van deze wetgeving. Indien je deze gemist hebt, maar hem graag nog zou bekijken, kan dit via dit formulier. (15 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden)

Een korte samenvatting van de nieuwe wet lees je hieronder:

Om te weten wat vrijgesteld is van BTW moet je je eerst en vooral afvragen of de behandeling een therapeutisch doel heeft (en niet een esthetisch). Het hebben van een therapeutisch doel is essentieel om de vrijstelling te krijgen. Onder therapeutisch valt alles wat te maken heeft met de diagnose, de behandeling of genezing van ziekten of gezondheidsproblemen. Daarnaast wordt ook alles dat te maken heeft met de bescherming, het behoud of het herstel van de gezondheid van een persoon gezien als een therapeutisch doel. Preventie valt dus ook onder de medische verzorging met therapeutisch doel. 
Als de behandeling is opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur of er een voorschrift is van een arts, dan is er vermoedelijk een therapeutisch doel. Is een behandeling niet opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur, dan wil het niet meteen zeggen dat er geen vrijstelling is, men rekent erop dat je hier zelf in eer en geweten zelf beslist of de behandeling therapeutisch is. 

Bij groepssessies kan er enkel van een therapeutisch doel gesproken worden, indien er rekening wordt gehouden met de aanwezige risicofactoren en pathologie van ieder individu. Het is dus van belang dat er voor ieder deelnemend individu een duidelijke omschrijving wordt gemaakt van de persoonlijke risicofactoren en/of aandoeningen. 

Ook esthetische ingrepen kunnen echter voldoen aan een therapeutisch doel. Bijvoorbeeld als het is ter behandeling of verzorging van personen, als gevolg van ziekte, letsel of een aangeboren afwijking en een reconstructie. Deze zaken kom je als diëtist misschien wel minder vaak tegen. 

Het opstellen van en medisch verslag met het oog op een tegemoetkoming van de ziekteverzekering in het kader van een bepaalde toekomstige therapeutische behandeling wordt ook gezien als een therapeutisch doel (bijvoorbeeld bij bariatrische chirurgie)

Hoe motiveer je nu het therapeutisch doel? 
Dit moet je duidelijk schriftelijk in het patiëntendossier omschrijven, dus via bewijsmiddelen van gemeen recht. Het mag in een afzonderlijk document gehecht zijn aan het dossier (bijvoorbeeld een getuigschrift van de dokter). Eventueel kan je ook een motiveringsdocument gebruiken, maar dit is niet verplicht. Een motivering is niet nodig als de handelingen opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur, in de nomenclatuur revalidatieverstrekkingen, als een handeling in aanmerking komt voor terugbetaling en als het is verricht op voorschrift van een arts.

Hoe gaat de fiscus dit controleren?
De fiscus mag enkel een marginale toetsing doen in geanonimiseerde vorm. Aangezien de wet ook nog maar net van kracht is en rekening houdende met de verhoogde werkdruk door corona, gaat men vermoedelijk in het begin niet te streng zijn bij het maken van een enkele fout.

Wat is dan geen therapeutisch doel? Bijvoorbeeld: 

 • als het enige doel is om de fysiek te verfraaien of verbeteren (enkel en alleen esthetisch) of een psychologisch doel voor de cliënt (bijvoorbeeld: ik wil 5 kg afvallen omdat ik me dan beter voel in mijn vel)
 • groepssessies waarbij er niet specifiek met de aandoeningen of risicofactoren van elk individu rekening wordt gehouden
 • een algemene voedingsbegeleiding waarbij er geen specifieke risicofactoren of aandoeningen worden behandeld of geen ziekten worden voorkomen, m.a.w. gericht op het algemene welzijn.

Er wordt met andere woorden gerekend op je eigen deskundigheid. Let er voornamelijk op dat je het therapeutisch doel steeds kan staven. 

Daarnaast zijn er ook een aantal situaties waarbij we als diëtist ook genieten van BTW-vrijstelling, ook al is er geen therapeutisch doel. 

 • Het geven van diëtetische behandelingen die niet onder de vrijstelling van medische verzorging vallen en die bestaan uit het geven van individuele inlichtingen en raad in verband met vermageringskuren of afslankingsprogramma’s in het kader van gezinsvoorlichting (artikel 44, § 2, 5° Wbtw)
 • Voordrachten of workshops worden vrijgesteld (artikel 44, §2, 8° Wbtw) ALS ze gegeven worden in opdracht van een organisator. Als je dit vanuit een eenmanszaak doet, is het sowieso verplicht vrijgesteld van BTW, indien je dit vanuit een vennootschap doet, heb je de keuze (wel of geen BTW voor héél de opdracht). Het zelf organiseren van workshops, waarbij er inkomsten zijn, krijgt geen BTW vrijstelling.
 • Stel je geeft les in het onderwijs of bij een beroepsopleiding, dan is dit vrijgesteld indien de instelling geen winstoogmerk heeft.
 • Lesgeven onder een zelfstandigenstatuut aan bv. de hogeschool, is vrijgesteld indien je band van ondergeschiktheid blijkt (je moet een intern reglement, een leerplan volgen en hebt lesuren, een vergoeding, …)
 • No show fee’s, de schadevergoeding wanneer iemand niet komt opdagen, zijn niet aan BTW onderworpen.

Er is geen vrijstelling 

 • Voor de verkoop van voedingssupplementen of maaltijdvervangers of proteïnepreparaten. Producten die verkocht worden voor menselijke consumptie, genieten wel van de verlaagde BTW van 6%.
 • Voor het verrichten van onderzoekswerk 
 • Voor het zelf organiseren van workshops (met geen specifiek therapeutisch doel)