Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

FAQ

Ben je (student) diëtist of zoek je een diëtist en stel je je vragen over het beroep? De meest voorkomende vragen en antwoorden werden hier voor je verzameld.

Zit je met een vraag en vind je het antwoord niet?
Contacteer ons via info@vbvd.be of 02 380 80 98.

 

 

 

 

 

Wat is een paramedisch beroep en wat doet een diëtist?

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. 

Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. 

De paramedicus moet erkend zijn voor zijn beroep en een visum hebben om die taken te mogen uitvoeren.

De paramedische beroepen in België zijn:

 

• audiologen en audiciens

• diëtisten

• ergotherapeuten

• farmaceutisch-technisch assistenten

• logopedisten

• medisch laboratoriumtechnologen

• orthoptisten

• podologen

• technologen medische beeldvorming

Voor bandagisten, orthesisten en prothesisten is er nog geen regelgeving (geen uitvoeringsbesluiten). Zij kunnen nog geen erkenning of visum aanvragen. 

Wat doet een diëtist?

Een diëtist werkt enerzijds met zowel gezonde als zieke mensen.

 

• Aan een gezond persoon geeft een diëtist advies en tips om een gezonde levensstijl te behouden, hiervoor is geen medisch voorschrift vereist.

• Maar als een diëtist een patiënt (iemand die ziek is, die een gezondheidsprobleem heeft) behandelt moet hij een dieetvoorschrift van de arts hebben. Het dieetvoorschrift van de arts vertaalt de diëtist naar voedingsmiddelen en hij of zij geeft de patiënt voedings- en dieetadvies.

Een diëtist kan in een zelfstandige praktijk werken of in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of een preventieve setting. Daarnaast wordt de diëtist ook ingeschakeld in grootkeukens van onder andere ziekenhuizen.

Een arts kan ook onder eigen toezicht de diëtist belasten met deze handelingen:

 

• Metingen uitvoeren, onder andere om de lichaamssamenstelling en het energieverbruik van de patiënt te evalueren.

• Preventie en opsporing van voedingsstoornissen en voedings- en dieetvoorlichting geven.

• De voedingsstoffenbehoefte en de interactie tussen voedings- en geneesmiddelen kunnen evalueren.

Meer info vind je hier.

RIZIV tarieven, nomenclatuurnummers en andere handige informatie voor de praktijk van de zelfstandige diëtist

Ben je op zoek naar de meest recente tarieven voor diëtisten?  Die vind je hier: http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/individuele-verzorging/honoraires/Paginas/revalidatieverstrekkingen.aspx.

Wil je meer weten over wanneer en hoe je getuigschriften aan je patiënten uitreikt?  Lees alles op Hoe verstrekte hulp aanrekenen op het getuigschrift (papieren getuigschrift)

Voor een stand van zaken over e-health verwijzen we naar de pagina van de commissie zelfstandigen.  Wat het e-healthcertificaat voor je praktijk betekent, vind je hier.

Neem zeker ook een kijkje in de handige infoboxen die het RIZIV regelmatig update.  De Infobox is een informatiebrochure voor zorgverleners. Ze bevat praktische toelichtingen over de reglementering van de verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen om je wegwijs te maken doorheen de belangrijkste verplichtingen voor je praktijkvoering.
Met de Infobox RIZIV richten ze zich tot de pas afgestudeerde zorgverleners, zorgverleners in opleiding, stagemeesters èn gevestigde zorgverleners.
Zo wil het RIZIV vermijden dat je uit onwetendheid inbreuken zou plegen op de reglementering. 

Elk jaar publiceert de FOD Volksgezondheid de recente jaarstatistieken over de  erkende gezondheidszorgberoepers in België. Je vind ze hier.
 

Net afgestudeerd in een gezondheidsberoep en wil je de arbeidsmarkt betreden? Dan heb je een visum nodig van de FOD Volksgezondheid. Lees hier hoe je het visum kan bekomen.

Het visum is een essentieel document om de Belgische arbeidsmarkt te kunnen betreden. Het is de toegangssleutel tot je beroep en geeft de zekerheid dat je fysisch en psychisch geschikt bent om je beroep uit te oefenen.

Ben je afgestudeerd in België met een Belgische identiteitskaart? 

- Artsen, tandartsen en apothekers krijgen hun visum automatisch toegestuurd na de proclamatie;
- Verpleegkundigen en vroedvrouwen die in juni 2017 afstudeerden aan één van de volgende onderwijsinstellingen, krijgen hun visum ook automatisch opgestuurd. Staat je onderwijsinstelling niet in de lijst? Vraag dan hier je visum aan
 - Kinesitherapeuten krijgen eerst automatisch een erkenning van de gemeenschappen waarna er ook automatisch een visum wordt toegestuurd;
 - Zorgkundigen en paramedische beroepen moeten een aanvraag indienen tot registratie of erkenning bij de gemeenschappen. Daarna ontvangen ze automatisch hun visum van de federale overheid.

Ben je afgestudeerd in België met een buitenlandse identiteitskaart?

Een visumaanvraag via mail volstaat. Mail onderstaande documenten naar visa@gezondheid.belgie.be(link stuurt een e-mail): 
 - Kopie van je buitenlandse identiteitskaart
 - Scan van je getuigschrift of diploma
 - een verzendadres
 Doe de aanvraag tijdig om wachttijden te voorkomen.

Heb je sneller een bewijs van toekenning van je visum nodig?

Dan kan je dit terugvinden op dit online downloadportaal .  Je hebt  voortaan immers zelf toegang tot  je visum van zodra dit werd toegekend. Je kan het op ieder moment eenvoudig downloaden met  je elektronische identiteitskaart.

Nog vragen?  Neem dan contact op met  het callcenter van de Federale Overheid via 02/524 97 97

Welke verzekeringen zijn nodig als diëtist?

De VBVD en haar partner Protectas Risk Management sloten een overeenkomst om VBVD leden een voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te bieden.
De voorbije jaren kwamen daar nog andere verzekeringen bij. Informeer je zeker ook over je brand- en autoverzekering.  Vragen?  Laat het ons weten via info@vbvd.be.

 

Privacy policy

De algemene richtlijnen voor het gebruik van deze website en het privacy charter worden aangepast.  Meer info volgt zo snel mogelijk.

Wat kost een consultatie bij een diëtist?

Diëtist is een vrij beroep. Een diëtist bepaalt zelf haar/zijn honorarium. 

De nieuwe mededingingsregels verbieden ons om minimumprijzen en/of richtprijzen mee te delen. 
We mogen wel een maximum prijs geven maar die kan je beter zelf bepalen.  Opgelegde RIZIV-tarieven kunnen wel meegedeeld worden. 

RIZIV-tarieven (zonder btw) voor diëtetiek-verstrekkingen (opvolging van diabetes type 2 patiënten met een zorgmodel of zorgtraject, zorgtraject chronische nierinsufficiëntie) worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd. Voor 2018 is dit 19,99 euro met een minimumduur van 30 minuten. 

 • Nomenclatuur 771131: opvolging van diabetes type 2 patiënten met zorgmodel (de vroegere diabetespas).  Riziv betaalt 18 EUR of 15 EUR terug, afhankelijk van de voorkeurregeling van de patiënt
 • Nomenclatuur 794010: zorgtraject diabetes / zorgtraject CNI.  Riziv vergoedt 18 EUR of 15 EUR, afhankelijk van de voorkeurregeling van de patiënt.

RIZIV-tarieven (zonder btw) voor educatie van diabetespatiënten - het zorgtraject - worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd. Dit geldt enkel voor diëtisten die in het bezit zijn van het getuigschrift van diabetes-educator.

 • Nomenclatuur 794054 (nog geldig tot 31/12/2018): opstarteducatie
 • Nomenclatuur 794076 (nog geldig tot 31/12/2018): opvolgeducatie
 • Nomenclatuur 794091 (nog geldig tot 31/12/2018): educatie bij problemen
 • Nomenclatuur 794415 (nieuw voor diabeteseducatoren): 22,52 EUR (volledig terugbetaald door RIZIV)
 • Nomenclatuur 794430 (nieuw voor diabeteseducatoren): 22,52 EUR (volledig terug betaald door RIZIV)
 • Nomenclatuur 794452 (nieuw voor diabeteseducatoren): 14,08 EUR (volledig terugbetaald door RIZIV)

Nieuwe nomenclatuurnummers die verband houden met de verstrekking opvolging sinds 1 mei 2018:

 • Nomenclatuur 794275: 22,52 EUR.  Volledig terug betaald door RIZIV
 • Nomenclatuur 794253 (enkel voor diëtist educator): Volledig terugbetaald door RIZIV.
 • Nomenclatuur 794356: 14,08 EUR.  Volledig terugbetaald door RIZIV.
 • Nomenclatuur 794334 (enkel voor diëtist educator): Volledig terugbetaald door RIZIV.

Meer informatie over verstrekkingen als diabeteseducator in eerste lijn vind je hier.

Zijn diëtisten btw-plichtig?

De prestaties van erkende diëtisten met betrekking tot hun diensten van paramedische aard die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (art. 44, § 1, 3° btw-wetboek) zijn vrijgesteld van BTW.

Minister van financiën Johan Van Overtveldt heeft evenwel beslist dat ook diëtetische behandelingen van erkende diëtisten – al dan niet op doktersvoorschrift - die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen (zoals behandelingen voor gewichtsverlies, ondervoeding, enz.) vrijgesteld zijn van btw meer specifiek als diensten van gezinsvoorlichting (art. 44, paragraaf 2, 5° van het btw-wetboek). De vrijstelling geldt voor alle erkende diëtisten, dus ook voor zelfstandige diëtisten die werkzaam zijn in een ziekenhuis. Vanzelfsprekend dien je nog steeds met je boekhouder te overleggen wat in jouw situatie de beste strategie is.

Het geven van voordrachten in opdracht van een organisator is ook vrijgesteld van BTW (FOD Financiën, art. 44, paragraaf 2, 8-BTW-WB) als het een publieke voordracht betreft die iedereen, mits in voorkomend geval betaling van toegangsgeld, zou kunnen bijwonen.
Deze beslissingen zijn in werking getreden op 1 januari 2016 en vervangen integraal Beslissing nr. ET 127.206 van 18 december 2014. 

Mag een diëtist reclame maken?

Diëtist is een paramedisch beroep en volgt als zodanig de code van de geneeskundige plichtenleer. Hoofdstuk III beschrijft de mogelijkheden van publiciteit.

Leden van de VBVD vinden meer informatie in de "Startersgids voor de zelfstandige diëtist" van Unizo (zie "Publicaties") en op de website van het RIZIV.

Art. 12 
Mits naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen artsen hun medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.

Art. 13
§1. De verstrekte informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn. Zij mag in geen geval misleiden. Zij mag niet vergelijkend zijn. Resultaten van onderzoeken en behandelingen mogen niet voor publicitaire doeleinden worden aangewend.

§2. Publiciteit mag het algemeen belang inzake de volksgezondheid niet schaden. Zij mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen. Ronseling van patiënten is niet toegelaten. 

De campagnes voor preventie en vroegdetectie dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn en vereisen de voorafgaande toelating van de bevoegde ordinale instantie.

§3. Bij het voeren van publiciteit dienen de artsen de regels van het medisch beroepsgeheim te eerbiedigen.

Art. 14
De verwoording en vormgeving van de publiciteit evenals de hierbij gebruikte methoden en technieken - inclusief internetsites, naamborden, briefhoofden en vermeldingen in gidsen - moeten beantwoorden aan de bepalingen van artikel 13. 

Art. 15
Artsen dienen zich daadwerkelijk te verzetten tegen elke door derden gevoerde publiciteit, betreffende hun medische activiteit, die de bepalingen van dit hoofdstuk niet naleeft. 

Art. 16
Artsen mogen hun medewerking verlenen aan de media met het oog op het verstrekken van medische informatie die belangrijk en nuttig kan zijn voor het publiek. 

Hierbij dienen de bepalingen van dit hoofdstuk nageleefd te worden. 

De arts zal voorafgaandelijk de provinciale raad waarbij hij ingeschreven is inlichten over zijn medewerking met de media. 

Art. 17
Wanneer patiënten door de media betrokken worden bij het informeren van het publiek mogen artsen alleen meewerken voor zover de persoonlijke levenssfeer en de waardigheid van deze patiënten geëerbiedigd worden. In die omstandigheden dienen de artsen er zich van te vergewissen dat de patiënten volledig geïnformeerd werden en vrij toestemden tot medewerking.

Ik schreef me in als lid maar heb nog geen paswoord

Nadat je je gegevens op de website hebt ingegeven, krijg je een vraag tot betaling.
Eens deze bij de VBVD is toegekomen, worden je gegevens op de website geplaatst en ontvang je een e-mail met de bevestiging van je lidmaatschap en je logingegevens.

Waarom moet ik me begin 2018 opnieuw inschrijven als lid?

Omdat de vernieuwe website de gegevens uit 2017 niet overneemt, is de database wat het ledenbestand betreft nog volledig leeg. 
Elk lidmaatschap moet aangevraagd worden zodat op de achtergrond de nieuwe gegevens worden opgeslagen en automatisch gebruikt kunnen worden voor interne administratieve doeleinden.
Een nieuw lidmaatschap aanvragen kan je via de "word lid" knop op de homepagina.

 

Hoe plaats ik een vacature op de website?

Stuur een specifieke omschrijving van de vacature door naar info@vbvd.be.
Voor leden is dit gratis. Voor niet leden en bedrijven is de prijs 100,00 € vooraf te betalen op rekeningnummer BE50 7330 3288 1818 KREDBEBB met als communicatie 'vacature website'.
De vacature wordt geplaatst ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van de overschrijving. De vacature blijft online tot zolang het nodig is, met een maximum termijn van 6 maanden.

Ik ben meer dan 5 jaar geleden afgestudeerd en heb tussenin niet gewerkt als diëtist. Wat is mijn diploma nog waard? Kan ik als diëtist aan het werk of moet ik mij bijscholen?

Met je diploma hoger onderwijs heb je specifieke kennis verworven die voldoet aan de wettelijke omschrijving uit het KB betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep diëtist van 1997. 

Hierin wordt vermeld dat beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing moet onderhouden en bijgewerkt worden. Dit dient om beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau mogelijk te maken. De bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten. 

Momenteel bestaat er voor diëtisten nog geen accreditering of accreditatiesysteem en gebeurt het bijleren op vrijwillige basis. Je kan dus solliciteren, werkgevers zullen wel naar bijkomende opleidingen en vaardigheden informeren.

Wanneer krijg ik als zorgvrager een consultatie bij de diëtist terugbetaald?

Afhankelijk van een aantal voorwaarden is het mogelijk dat je kan genieten van terugbetaling door je mutualiteit. De voorwaarden verschillen van mutualiteit tot mutualiteit.

De behandelende diëtist zal samen met de zorgvrager nagaan of je hiervoor in aanmerking komt. Zo wordt er terugbetaling voorzien voor de behandeling van meerdere pathologieën, bijvoorbeeld binnen het zorgtrajectcontract voor diabetes en/of nierinsufficiëntie, bij obesitas, …

Als student "Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde" had ik graag info ontvangen over ...

Vragen over voedingskunde? Neem contact met ons op via info@vbvd.be of 02 380 80 98. Er wordt zo spoedig mogelijk op je vraag geantwoord.

Kan ik de opleiding "Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde" volgen in combinatie met mijn huidige job?

Een gezondheidsberoep uitoefenen met een buitenlands diploma?

De Vlaamse opleiding "Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde" omvat een voltijdse studie van drie jaar aan een hogeschool  te Brugge, Gent, Antwerpen, Geel, Leuven of Brussel.
Sommige hogescholen bieden deeltijdse onderwijsmogelijkheden aan. Je richt je met deze specifieke vragen best tot één van de hogescholen (zie "Opleidingen".)

Wil je in België het beroep van diëtist uitoefenen met een buitenlands diploma, dan moet je eerst een erkenning van je diploma aanvragen.  Deze kan je voor je basisdiploma aanvragen bij 1 van de verschillende gemeenschappen in België (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap). 

Je kan geen erkenning voor een specialisatie aanvragen zonder dat er eveneens een erkenning of visum is voor het basisdiploma. 
Een erkenning of gelijkwaardigheid afgeleverd door 1 gemeenschap geldt in heel België.
Wat je moet doen, hangt af van de vraag waar je het diploma behaalde en wat je situatie is.
Meer info nodig? Ga naar https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/een-gezondheidszorgberoep-uitoefenen-met-een-buitenlands-diploma.
Information in English is available at http://naricvlaanderen.be/en/naric-vlaanderen

 

Stoppen van een zelfstandige diëtistepraktijk

De diëtist die zijn/haar zaak stopzet en overdraagt, moet dat laten weten aan haar cliënteel en daarbij ook de toestemming vragen om die gegevens over te dragen aan de opvolger. 

Strikt genomen moet dat een actieve toestemming zijn en volstaat het niet om aan te geven dat het dossier wordt overgedragen, tenzij de zorgvrager daar binnen x aantal dagen bezwaar tegen maakt. In de praktijk is dit moeilijk werkbaar. 

Dit en andere info over patiëntenrechten vinden onze leden in de brochure over de wet op de patiëntenrechten (zie "Publicaties").
Daarnaast moet de diëtist die haar/zijn activiteit wil stopzetten en de praktijk wil overdragen ook de beroepsverzekering nakijken, voor het geval zij/hij niet langer diëtist zou zijn, maar in de toekomst wel zou worden aangesproken voor eventuele beroepsfouten.
En zoals steeds bij een stopzetting van een zaak, geldt het advies: goed nakijken welke overeenkomsten met externe leveranciers nog lopen. Het overdragen van een zaak heeft immers niet noodzakelijk de overdracht van lopende overeenkomsten tot gevolg.

Ons streefdoel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Wij geven géén persoonsgegevens door aan derden. De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat je soms om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om je vragen te beantwoorden. 

Enkel als je je inschrijft als lid, ontvang je de elektronische nieuwsbrief. 

Als je dit wenst, kan je je persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.