Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Wedstrijdreglement 'Test je kennis'

ARTIKEL 1 : WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit reglement beschrijft de officiële regels (hierna: “Wedstrijdreglement”) van de wedstrijd “Test je kennis!” (hierna “Wedstrijd”).

Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting.

ARTIKEL 2 : VBVD

De wedstrijd is georganiseerd door:

Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëstisten (VBVD), met maatschappelijke zetel te 1930 NOSSEGEM, Leuvensesteenweg 643/6 (“VBVD”) en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0883.519.946.

De Wedstrijd vindt plaats van 5 maart 2016 tot en met 30 maart 2016 in België.

Voor informatie of vragen in verband met de Wedstrijd, gelieve contact op te nemen via info@vbvd.be.

ARTIKEL 3 : DEELNEMERS

De deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedere fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, die over een e-mailadres beschikt en een officiële verblijfplaats in België heeft gedurende de duur van de Wedstrijd.

Minderjarigen kunnen niet deelnemen. Door het aanvinken van het betreffende vakje op de registratiepagina, bevestigt de deelnemer dat hij meerderjarig is.

Volgende personen zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:

  • minderjarigen ;
  • Werknemers en andere leden van het personeel van elke met VBVD gelieerde onderneming, (in)direct betrokken bij de creatie, ontwikkeling, organisatie, administratie en/of promotie van de wedstrijd;
  • Aanverwanten of leden van het gezin (al dan niet gerelateerd) van elke werknemer hierboven aangeduid (ouders in neerdalende of stijgende lijn, echtgenoten, verloofden, medebewoners, broers, zussen).

De identiteit van elke deelnemer van de Wedstrijd zal worden vastgesteld via het e-mailadres dat gebruikt werd om aan de Wedstrijd deel te nemen. De bekwaamheid om deel te nemen aan de Wedstrijd zal tevens bepaald worden aan de hand van het opgegeven e-mailadres. Onvolledige of onjuiste e-mailadressen zullen niet in aanmerking worden genomen en zal leiden tot nietigheid van de deelname. Het opgeven van een onvolledig naam- en/of voornaam zal tevens tot nietigheid van deelname leiden.

ARTIKEL 4 : VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het respectieve hokje aan te vinken, stemmen de deelnemers in met het verwerken en verzamelen van hun persoonlijke gegevens.

Volgens Europese regelgeving valt het verzamelen van persoonsgegevens onder de Belgische wetgeving. 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de relevante toepasselijke wetgeving is VBVD, met zetel 1930 NOSSEGEM, Leuvensesteenweg 643/6, BTW nr. BE            0883.519.946.

De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de Wedstrijd zijn de naam- en voornaam en e-mailadres van de Deelnemer.

Volgens de betrokken wetgeving wordt de persoonlijke informatie van de deelnemer geregistreerd en opgeslagen in de database die exclusief door VBVD wordt beheerd. Deelnemers aanvaarden dat hun gegevens door VBVD worden opgeslagen, verwerkt en verstuurd over nationale grenzen heen gedurende de Wedstrijd. De persoonsgegevens worden enkel verzameld en verwerkt om het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen en VBVD in staat te stellen haar verplichtingen in verband met de Wedstrijd na te komen, en meer bepaald de winnaars tijdig op de hoogte te brengen, om hun identiteit te publiceren op haar Website (hierna verder bepaald) en om deelnemers op de hoogte te houden van commerciële aanbiedingen van VBVD.

Deelnemers die hun expliciete toestemming hebben gegeven om zulke berichten te ontvangen, kunnen zich hiervoor te allen tijde uitschrijven door op de overeenkomstige link te klikken, zoals deze wordt aangegeven in ieder bericht. Persoonsgegevens zullen opgeslagen worden gedurende de Wedstrijd en (indien van toepassing) voor commerciële aanbiedingen en zullen na afloop onmiddellijk worden verwijderd.

VBVD garandeert dat persoonsgegevens niet worden doorgegeven aan derden anders dan verbonden ondernemingen van VBVD.

Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar gegevens. Ze hebben tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens binnen het betrokken kader indien er ernstige en legitieme redenen toe zijn.

Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van het feit dat hun persoonsgegevens worden verwijderd, dit kan leiden tot rechtstreekse diskwalificatie voor de Wedstrijd. Deze rechten kunnen enkel worden uitgeoefend door een e-mail te richten aan info@vbvd.be of door normale post waarbij een kopie van de identiteitskaart of van het internationaal paspoort wordt gevoegd.

Voor informatie of vragen die verband houden met de privacy of gegevensbescherming, gelieve contact op te nemen via info@vbvd.be.

ARTIKEL 5 : DE WEDSTRIJD

5.1.      Mechanisme

De Deelnemers kunnen online via de URLwww.vbvd.be/quiz, een dieet-quiz invullen die bestaat uit 5 vragen evenals een schiftingsvraag, na het invullen van hun naam, voornaam en e-mailadres.

5.2.      Aanduiding van de winnaars

Om te winnen moet de deelnemer:

  • Aan alle deelnemingsvoorwaarden van artikel 5.1  voldoen;
  • Alle vragen uit de dieet-quiz correct beantwoorden
  • Het meest juiste antwoord van alle deelnemers geven op de schiftingsvraag;

Winnaar zijn:

  • De 10 personen die het meest juiste antwoord hebben gegeven op de schiftingsvraag, of in geval van ex aequo als eerste het juiste antwoord hebben gegeven.

Het aanduiden van de winnaar is definitief en bindend en VBVD zal hieromtrent geen correspondentie voeren of in discussie treden.  De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden en dit uiterlijk op 03.04.2016.

In het geval de winnaar niet kan gecontacteerd worden (of niet antwoordt op de kennisgeving), kan dit beschouwd worden als het afzien van de prijs en behoudt VBVD zich het recht om de winnaar te diskwalificeren (zonder verdere aansprakelijkheid t.o.v. de winnaar) en om de prijs aan de volgende rechtmatige winnaar aan te bieden, totdat 10 winnaars gevonden worden.

ARTIKEL 6 : DE PRIJZEN

De volgende prijzen zullen toegekend worden: 

  • 10 x één boodschappentas van VBVD ter waarde van +/- 25 EUR en met volgende inhoud: kiwidoosjes van Zespri, bostorijst, flesjes water Nestlé, Becel bakboter, bakolie Vandemoortele,  peperkoek van Vondelmolen,  1 pak pasta Delhaize en sojaroom.

De uitgereikte prijs is persoonlijk. Het is niet-overdraagbaar en zal in geen geval kunnen ingeruild worden voor geld of andere prijzen

VBVD is niet aansprakelijk voor eventuele belastingen of taksen te betalen door de winnaar indien van toepassing in zijn land.

Prijzen kunnen geclaimd worden tot 3 maanden na deelname.  Deelnemers krijgen een mail met instructies na deelname.  Niet afgehaalde prijzen worden na drie maanden verbeurd en toegekend aan een andere winnaar.

VBVD is niet aansprakelijk en niet gehouden tot schadevergoeding voor gevallen waarin de winnaar door wettelijke beperkingen zijn prijs niet kan in ontvangst nemen.

VBVD kan de inhoud van boodschappentas aanpassen in functie van de beschikbaarheid van de genoemde producten en deze desgevallend vervangen door producten met ongeveer dezelfde waarde. 

ARTIKEL 7 : UITSLUITNG, WIJZIGING OF ANNULATIE VAN DE WEDSTRIJD

7.1.      Deelname vereist de aanvaarding en het naleven van het Wedstrijdreglement;  VBVD heeft het recht om over te gaan tot uitsluiting van deelnemers van de Wedstrijd op grond van de volgende redenen:

(i)        elke omstandigheid buiten haar controle,

(ii)        het opzettelijk verstoren van het Wedstrijdmechanisme of Wedstrijdverloop,

(iii)       het schenden van de deelnamevoorwaarden en/of het Wedstrijdreglement,

(iv)      elke vorm van gegevensdiefstal of het ‘hacken’ van gegevens,

(v)       in de situaties zoals bedoeld en daartoe voorzien in het Wedstrijdreglement, 

 (vi)     het verstrekken van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige persoonsgegevens bij registratie,

 (VII)    enige andere reden die VBVD niet in overeenstemming acht met de geest van de Wedstrijd.

Poging tot fraude kan resulteren in de uitsluiting van deelname aan de Wedstrijd..

VBVD behoudt zich het recht voor om controles te voeren op het naleven van het Wedstrijdreglement en van huidig artikel hiervan, meer bepaald teneinde bepaalde deelnemers te kunnen uitsluiten in geval van misbruik of poging tot fraude..

7.2.      VBVD behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of het Wedstrijdreglement te wijzigen en/of op te schorten, alsook om de Wedstrijd of de Prijs te annuleren. Dit geldt in het bijzonder in het geval van onvoorziene omstandigheden of in geval van overmacht, waaronder maar niet beperkt tot, internetstoringen, stroomstoringen, technische defecten aan de server(s), virusaanvallen, ‘hacking’, internetpiraterij, handelingen van deelnemers, wijzigingen aan het toepasselijke rechtskader of onverwachte wettelijke beperkingen in een of meer deelnemende landen, evenals enige andere gebeurtenis die buiten de redelijke controle van VBVD de organisatie van de wedstrijd, de toepassing van het Wedstrijdreglement en/of het leveren van de prijs tijdelijk of definitief onmogelijk maakt.

In het geval dat de Wedstrijd wordt geschorst of geannuleerd door VBVD, worden de deelnemers in kennis gesteld van deze schorsing of annulering op de bovengenoemde website en via e-mail, waar mogelijk. In het geval dat VBVD de Wedstrijdregels wijzigt, worden de gewijzigde regels aan de deelnemers per e-mail meegedeeld. De deelnemers kunnen de nieuwe wedstrijdregels aanvaarden of zich terugtrekken van deelname aan de wedstrijd.

Wanneer de schorsing of annulering van de Wedstrijd of de Prijs het gevolg is van handelingen van een of meerdere deelnemers, zullen de betrokken deelnemers aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, opgelopen door VBVD ten gevolge van de schorsing of annulering, alsook voor de vorderingen van de deelnemers of derden.

In geval van opschorting of annulering kan VBVD niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten of geleden schade, direct of indirect. VBVD is niet verplicht om een alternatieve Wedstrijd te organiseren of een alternatieve prijs aan te bieden.

ARTIKEL 8 : INTELLECTUELE EIGENDOM

De deelnemers verlenen VBVD een niet-exclusieve, onherroepelijke, onvoorwaardelijke en kosteloze licentie om, voor de gehele duur van de eventueel van toepassing zijnde exclusieve rechten, namen, foto's, video's, biografische informatie en andere persoonlijke gegevens te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te reproduceren, te communiceren of anderszins te gebruiken, op welke wijze en op welk medium dan ook. Hierin begrepen is het plaatsen ervan op  de website van VBVD, met het oog op het delen van wedstrijdnieuws met haar volgers. De deelnemers kunnen zich niet verzetten tegen het gebruik van bovenstaande gegevens op basis van hun portretrecht, noch op basis van hun persoonlijkheidsrechten of enige andere rechten.

ARTIKEL 9 : AANSPRAKELIJKHEID

9.1.      VBVD is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan gedurende de organisatie van of de deelname aan de Wedstrijd of de prijs, ongeacht de oorzaak of de gevolgen van dergelijke schade, met inbegrip van de schade veroorzaakt door:

a)        de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden door de deelnemer;

b)        de inhoud en/of persoonlijke gegevens gedeeld door de deelnemer;

c)        problemen met de internetverbinding, enig ander probleem in het telecommunicatienetwerk, de hardware en/of de software, problemen met ISP's, problemen veroorzaakt door virussen, technische problemen van welke aard dan ook, ‘hacking’, gerechtelijke bevelen of dwingende wetgeving;

d)        niet-ontvangst van het inschrijfformulier door VBVD in geval van overmacht, tussenkomst te kwader trouw van een derde partij, problemen met de verbinding, of eventuele problemen die zich voordoen en die buiten de invloedssfeer van VBVD;

e)        wettelijke beperkingen op de deelname aan de wedstrijd, die de deelname kunnen beperken of verbieden;

f)         wettelijke beperkingen met betrekking tot de toekenning van prijzen;

g)        wijzigingen in het Wedstrijdreglement of annulering van de Wedstrijd.

h)        deelname door een minderjarige

9.2       Behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout, kunnen noch VBVD, noch haar personeel, noch de derden waarop VBVD zich beroept voor de organisatie en publiciteit van de Wedstrijd, aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg zouden zijn van de organisatie van of deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaar(s) en/of de toewijzing en het gebruik van de prijzen. Hierin begrepen zijn elk persoonlijk letsel, elk verlies en elke schade, direct of indirect.

9.3       VBVD is niet aansprakelijk in het geval de winnaar de levering niet aanvaardt voor welke reden dan ook, noch in het geval de winnaar VBVD niet tijdig op de hoogte brengt van eventuele wijziging van adres. VBVD is evenmin aansprakelijk voor de prijzen die niet aankomen ten gevolge van enige andere omstandigheden buiten haar controle.

9.4.      In het geval van een fout, hetzij een productiefout, hetzij enige andere fout, waardoor de wedstrijd in enige mate wordt beïnvloed, behoudt VBVD zich het recht voor om de wedstrijd te beheren alsof de fout zich niet had voorgedaan. Wanneer VBVD het wenselijk en/of haalbaar acht, kan VBVD beslissen om deze fout aan de deelnemers te melden en te corrigeren.

9.5.      IN GEEN GEVAL ZAL VBVD AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE DEELNEMER VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE OF ENIGE ANDERE SCHADE (INCLUSIEF VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS OF WINSTDERVING) DIE VOORTVLOEIT UIT DE DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE VOORTKOMT UIT EEN VORDERING OP BASIS VAN EEN CONTRACT, ENIGE VORM VAN GARANTIE OF RISICOAANSPRAKELIJKHEID, EN ONGEACHT OF VBVD OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE.

ARTIKEL 10 : AANVAARDING VAN HET WEDSTRIJDSREGLEMENT

Door deel te nemen, worden de deelnemers geacht te hebben ingestemd met het Wedstrijdreglement en met de interpretatie van het Wedstrijdreglement overeenkomstig het toepasselijke recht.

ARTIKEL 11 : GESCHILLENREGELING

11.1     Elke klacht of geschil omtrent het huidige Wedstrijdreglement wordt gericht aan VBVD, 1930 NOSSEGEM, Leuvensesteenweg 643/6

11.2.    Bij elk eventueel geschil over de uitlegging of de interpretatie van huidig Wedstrijdreglement, verbinden de deelnemer en VBVD zich ertoe overleg te plegen om tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen.

11.3     Alle beslissingen van VBVD zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de Wedstrijd. Tegen deze beslissingen kan niet in beroep worden gegaan.

11.4.    De Wedstrijd, het Wedstrijdreglement en enig ander aspect met betrekking tot de verhouding tussen de deelnemers en VBVD worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder verwijzing naar de regels van internationaal privaatrecht (d.i. in het geval van conflicten zal het Belgisch recht gelden).

11.5.    Indien een bepaling van het Wedstrijdreglement onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt/is, zal deze onwettigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling in het Wedstrijdreglement.

11.6.    Behoudens bindende regelgeving inzake consumentenbescherming, zijn de hoven en rechtbanken van de zetel van VBVD exclusief bevoegd in alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met de totstandkoming, geldigheid, uitvoering, naleving en de interpretatie van het Wedstrijdreglement, de Wedstrijd en enig ander aspect betreffende de verhouding tussen de deelnemers en VBVD.