Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Disclaimer en privacyverklaring

Deze website is eigendom van de Vlaamse Beroepsverenging Van Dietisten

Deze website is eigendom van de Vlaamse Beroepsverenging Van Dietisten
Adres maatschappelijke zetel : Leuvensesteenweg 643/6, 1930 Nossegem
Telefoon: 023808098
E-mail: info@vbvd.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0883.519.946
RPR  Zaventem

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de VBVD of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

VBVD levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

VBVD kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. VBVD geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

VBVD kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

VBVD verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Halle-Vilvoorde bevoegd.

Privacybeleid

VBVD verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u telefonisch terecht bij onze coördinatoren of via mail op info@vbvd.be

Verwerkingsdoeleinden

VBVD verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van diëtisten voor

 1. Het voeren van een ledenadministratie
  • Het behartigen van uw belangen als diëtist
  • U de mogelijkheid te bieden uw werkgegevens en aandachtsgebieden actueel te houden en op te laten nemen in ‘Vind een diëtist’
  • Het afhandelen van betalingen, facturatie
 2. Voor elektronische en schriftelijke communicatie met leden
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Verzenden van het tijdschrift, nieuwsbrieven en e-mails
  • U te kunnen bellen indien dit nodig is
  • Om bestellingen bij u af te leveren
  • Indien u daarvoor toestemming hebt verleend kan relevante (product) informatie door bedrijven/organisaties aan u toegezonden worden
 3. Voor het uitzetten van enquêtes en evaluaties

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgronden van toepassing zijn:

 1. Bij aanmelding als lid van de VBVD of in schriftelijk contact met ons hebt u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit geval hebt u steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
 2. De verwerking van uw persoonsgegevens zijn voor de VBVD noodzakelijk om de lidmaatschapsrechten en –verplichtingen die u als lid hebt, uit te voeren
 3. Tot slot kan de VBVD uw gegevens ook verwerken met het oog op gerechtvaardigde belangen van de VBVD en haar leden.

Overmaken aan derden

We verstrekken uw gegevens alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
De VBVD verkoopt en/of stelt uw persoonlijke gegevens alleen en uitsluitend aan derden ter beschikking als u daarvoor toestemming hebt gegeven via het aanmeldformulier.
Met bedrijven die in opdracht van de VBVD uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De VBVD blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
De VBVD gebruikt analytische en tracking cookies. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van deze cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden.
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u alle cookies weigert, kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de website niet goed meer functioneren.

Bewaarperiode

De VBVD zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of op basis van wetgeving is vereist.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U hebt  te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heb u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om voorlopig een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@vbvd.be. Het aanmaken of wijzigen van uw account en praktijkgegevens op de VBVD website kan op dit ogenblik enkel door de medewerkers van de VBVD gebeuren. Achter de schermen wordt er gewerkt aan een update van het CRM platform om nadien een uitgebreidere service te garanderen

Direct marketing

Als lid van de VBVD hebt u het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De VBVD neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vbvd.be
Mocht u ondanks onze inspanningen een klacht hebben dan bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wij adviseren dan ook om regelmatig deze verklaring te bekijken.