Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Algemene voorwaarden lidmaatschap

Door lid te worden van de VBVD gaat u akkoord met onze onderstaande Algemene Voorwaarden.
  • Uit elke aanvraag van een lidmaatschap of abonnement op het tijdschrift ontstaat een offerte/factuur met aangepaste en actuele tarieven zoals ze vermeld staan op de website. Tenzij deze factuur binnen de 5 dagen wordt betwist is de aanvrager gebonden om deze factuur te betalen.
  • Het lidmaatschap en het tijdschriftabonnement gelden voor ten minste 1 jaar na betalingsdatum en wordt automatisch verlengd, tenzij je dit uiterlijk 1 maand voor de vernieuwing van het lidmaatschap/abonnement opzegt. Dit kan via e-mail aan de coördinatoren (info@vbvd.be).
  • De betaling van het lidgeld geeft het lid recht op volledige toegang tot de website en alle voordelen verbonden aan een lidmaatschap. 
  • Studenten ontvangen een voordelig lidmaatschap telkens tot 1 oktober eerstkomende, mits voorlegging van een attest van inschrijving in een erkende opleiding tot diëtist of relevante vervolgstudie. De student heeft volledig toegang tot de website en de digitale versie van het tijdschrift Voeding- en Diëtetiek. Na afloop van de gratis periode lidmaatschap ontvangt de student vrijblijvend een uitnodiging tot het aanvaarden van een abonnement-lidmaatschap. Pas wanneer de student dit abonnement aanvaardt gelden vanaf dan ook de algemene voorwaarden. Tot 6 maanden na het afstuderen is er de mogelijkheid om een lidmaatschap aan te gaan met een verlaagd tarief gedurende 1 jaar
  • Het lidmaatschap + alle voordelen staat uitsluitend op persoonlijke naam.
  • De facturen zijn voor vervaldatum te betalen op de rekeningnummers vermeld op factuur. Vanaf de vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd van 2% op jaarbasis tot de dag van volledige betaling. Het niet betalen van de factuur stopt niet automatisch het lidmaatschap.
  • De vereniging mag betaling eisen van de vervallen en van de lopende lidgelden en bijdragen.
  • Op deze algemene voorwaarden en op alle offertes en facturen tussen onze vereniging en de klant is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel waarin de vereniging gevestigd is zijn bevoegd voor elk geschil inzake de geldigheid, totstandkoming, interpretatie, uitvoering en ontbinding van de overeenkomst(en) tussen onze vereniging en de klant, onverminderd het recht van onze vereniging om een andere bevoegde rechtbank aan te wijzen.