Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Diëtist (m/v/x) voor FEDOREST (23/03/2018)

Jobinhoud:
•Je staat mee in voor de opmaak en opvolging van het aankoopbeleid van de food en non-foodproducten.
•Je begeleidt en ondersteunt de verantwoordelijke dienstchefs in het brede domein van de voeding en je bent secretaris van het netwerk van de chefs-koks.
•Je werkt mee aan de ontwikkeling van een nuttige informatieverzameling voor de uitvoering van een voedingspolitiek binnen de instelling.
•Je zal verschillende administratieve en ondersteunende taken uitvoeren zoals interne audits, controleren HACCP, auditverslagen opmaken, bespreken van de resultaten met de HACCP-verantwoordelijke en de begeleiding van de HACCP-verantwoordelijke.
•Je stuurt keukenmedewerkers aan waar nodig omtrent de naleving van verschillende veiligheids- en hygiënevoorschriften. Je volgt het productieproces nauw op en voert kwaliteitscontroles uit op verschillende momenten.
•Je assisteert in en bewaakt het autocontrolesysteem om de opgegeven wettelijke verplichtingen na te leven. Je zorgt ervoor dat iedereen de opgegeven instructies nauwkeurig opvolgt en je staat in voor het nemen van eventuele preventieve maatregelen.

Meer informatie over de uitoefening van het beroep van diëtist, vind je in het KB van 19 februari 1997.

Meer info over de jobinhoud? VAN DE WOESTYNE Carine - Adviseur-Generaal Tel.: 0257/680.97 E-mail: carine.vandewoestyne@minfin.fed.be.
RYM Yves - Adviseur Tel.: 0257/810.17 E-mail: yves.rym@minfin.fed.be
 

Werkgever:
Er is 1 plaats bij de FEDOREST, van de FOD Financiën. De beschikbare plaats bevindt zich in Brussel.
Fedorest is een dienst binnen de FOD Financiën met boekhoudkundige autonomie die belast is met het organiseren van cateringactiviteiten van ongeveer 90 restaurants en cafetaria's van de FOD Financiën. Elke instelling wordt aangestuurd door een intendant. Het team bestaat uit koks, hulppersoneelsleden en administratief medewerkers.
De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed. In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Aanbod:
Je wordt aangeworven als niveau B met de bijhorende weddeschaal B1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 28 119,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
(Minimum bruto maandelijkse wedde: 2.368,42 EURO - netto maandelijkse wedde: 1.643,94 EURO)
 

Voordelen
•mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
•uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
•voordelige hospitalisatieverzekering
•gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
•voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
•mogelijkheid voor een fietsvergoeding
•allerlei sociale voordelen
•gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
•bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
•mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
•kinderopvang tijdens de schoolvakantie
•glijdende werkuren in een 38-uren week.
•26 dagen jaarlijks verlof
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 

Profiel:
1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum (05/03/2018):
• Je hebt een diploma van het paramedisch hoger onderwijs van het korte type (b.v. gegradueerde,
professioneel bachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar in voedings- en dieetleer:
o bachelor in de voedings- en dieetkunde
o opleiding laboratorium- en voedingstechnologie, optie voedings- en dieetkunde
Opgelet! Je dient een erkenning aan te vragen die toelating geeft om het beroep van diëtist te mogen uitoefenen. Je kan deze erkenning aanvragen via het agentschap Zorg en Gezondheid via deze link.
Van zodra je de erkenning voor het beroep van diëtist hebt verkregen, wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid het visum automatisch uitgereikt.
Dit visum is geen deelnemingsvoorwaarde maar wel een aanstellingsvoorwaarde: indien je voor deze procedure slaagt, moet je op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van dit visum. Indien je op de
aanstellingsdatum niet beschikt over het gevraagde visum, dan kan je niet worden aangeworven.
OF
• Je beschikt over één van onderstaande diploma's:
o diploma van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
o diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
o getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
o diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
o diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur
dat toegang geeft tot het beroep van diëtist.
Opgelet! Je dient een erkenning aan te vragen die toelating geeft om het beroep van diëtist te mogen uitoefenen. De erkenningscriteria betreffende de beroepstitel van diëtist worden bepaald in het koninklijk
besluit van 19 februari 1997 . De leden van de erkenningscommissie brengen een advies uit over je aanvraag. Je kan deze erkenning aanvragen via het agentschap Zorg en Gezondheid via deze link.
INDIEN je de erkenning voor het beroep van diëtist hebt verkregen, wordt door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid het visum automatisch uitgereikt.
Dit visum is geen deelnemingsvoorwaarde maar wel een aanstellingsvoorwaarde: indien je voor deze procedure slaagt, moet je op de aanstellingsdatum in het bezit zijn van dit visum. Indien je op de
aanstellingsdatum niet beschikt over het gevraagde visum, dan kan je niet worden aangeworven.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
•Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
•Je hebt je diploma behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid
niet verkregen. Aangezien het beroep van diëtist een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden- evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de
erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere
lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier.
•Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
•je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
•in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het
aan Selor.
•in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
•je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor.
2. Ervaring:
Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
3. Competenties
Gedragsgerichte competenties
•Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
•Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de
oplossing van conflicten tussen collega's.
•Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen
een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
•Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert
vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
•Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je
eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen
te maken.
•Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te
nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
•Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
Technische competenties
•Je hebt gebruikerskennis van HACCP.
•Je hebt gebruikerskennis van voedingspolitiek.
•Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
Redeneervaardigheden
•Abstracte redeneervaardigheden
Een goede motivatie is ook noodzakelijk.
Opgelet! De motivatie is belangrijk en weegt harder door in de eindscore.
Niet vereist, wel een troef
•Je hebt kennis en/of ervaring van hygiënepraktijken.
•Je hebt kennis van het Frans.
Meer info over de selectieprocedure?
Call center dienst wervingen
FOD Financiën
Tel.: 02/572.57.72
E-mail: infojobs@minfin.fed.be