Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

Waarom lid worden bij de VBVD?

Beste collega-diëtist,

De VBVD is de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten.  Wij zijn dag in dag uit aan de slag om het beroep van de diëtist op een positieve manier op de kaart te zetten in het (para)medisch landschap. Dit doen we niet enkel door bruggen te bouwen tussen onze leden maar ook door deel te nemen aan nationaal overleg zodat de diëtist een prominente plaats krijgt bij de preventie en behandeling van ziekten.

Bent u vandaag diëtist maar geen lid van onze Beroepsvereniging?  Dan informeren we u hier graag over de interessante voordelen van lidmaatschap.

Wat doet de VBVD met èn voor u?

Zowel in 2017 als in de komende jaren staan er nog heel wat punten op onze agenda: de wijzigingen in de zorg vragen om een andere mentaliteit en aanpak waarbij aanpassingen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de eisen die de overheid ons per mei 2018 stelt.  Mede dank zij uw lidmaatschapsbijdrage hebben wij de mogelijkheid de missie en visie - die wij met de input van onze leden hebben uitgewerkt in het beleidsplan 2016-2017 - enthousiast uit te voeren. Wij hanteren kwaliteit en evidence based handelen als belangrijkste leidraden in ons beleidsplan.  Dit zijn enkele van de actuele projecten:

 • De verdediging van onze beroepsbelangen op internationaal en nationaal niveau: bij de European Nutrition and Health Association, de federale en Vlaamse overheid, bij het RIZIV, de Federale Raad van Paramedische Beroepen, de Onca Belgium Alliance, Vigez, Unizo, de Federatie van Vrije Beroepen, de mutualiteiten, diverse partners in de zorg, enz.
 • De verdediging van onze beroepsbelangen op internationaal en nationaal niveau: bij de European Nutrition and Health Association, de federale en Vlaamse overheid, het RIZIV, de Federale Raad van Paramedische Beroepen, Vigez, de Onca Belgium Alliance, Unizo, de Federatie van Vrije Beroepen, de mutualiteiten, diverse partners in de zorg, enz.

Europese en nationale initiatieven in de strijd tegen malnutritie

ENHA, de European Nutrition and Health Association streeft sinds 2005 - samen met een aantal partners waaronder het Europees parlement - naar een verbetering van de voedingszorg voor de Europese burgers.  In 16 Europese landen waaronder België werden nationale Optimal Nutritional Care for All (ONCA)-campagnes opgezet.
Samen met een brede delegatie van publieke en private partners uit de gezondheidszorg beoogt Onca voedingszorg een integraal onderdeel van gezondheidszorg te maken en good practice voorbeelden voldoende bekendheid te geven.

Herziening van het KB 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
Minister De Block heeft in september 2016 na 50 jaar de herziening van KB 78 van 10 november 1967 over de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen gepresenteerd. Deze wet zal plaats maken voor een nieuw wettelijk kader. Daarin staat de patiënt centraal en zal de multidisciplinaire zorg rond de patiënt over sectoren en lijnen heen georganiseerd worden. Participatie wordt het sleutelwoord. Daarop worden de bevoegdheden aangepast.
Binnen de VBVD is een werkgroep actief betrokken bij deze herziening.

In het oude KB was de gezondheidszorg sterk hiërarchisch gestructureerd maar ontbrak geïntegreerde multidisciplinaire gezondheidszorg terwijl we efficiënt moeten samenwerken.  Dit leidt tot meer kwaliteit én kostenbesparingen.
Bij de herziening van het wettelijk kader voor de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen zullen we daarom volop inzetten op inter- en multidisciplinariteit en de dialoog tussen de verschillende zorgverleners.

De nieuwe wet zet in op kwaliteitsgaranties. Om het beroep van diëtist te mogen uitoefenen, blijft u bevoegd – beschikt u met andere woorden over het juiste diploma – maar moet u ook bekwaam zijn en die bekwaamheid kunnen aantonen. Met bekwaamheid wordt bedoeld bewijs waaruit blijkt dat een zorgverlener is toegerust met voldoende kennis en vaardigheden op dat gebied om goed te functioneren in de praktijk.

Het visum zal een effectieve licentie worden om te mogen praktiseren. In het nieuwe concept wordt het visum in plaats van een verklaring van de echtheid van het diploma, een "licence to practice", gekoppeld aan een persoonlijk ‘portfolio’ van de gezondheidszorgbeoefenaar. In dit portfolio bewaart u niet alleen uw diploma, documenten inzake erkenning en andere getuigschriften, maar documenteert u ook welke bijkomende vormingen en bijscholingen werden genoten, uw klinische activiteit en de domeinen binnen uw beroep of beroepstitel waarop u zich in het bijzonder heeft toegelegd.

In de toekomst is ook een systeem van accreditering voorzien voor de organisatie van opleidingen waarvan de voltooiing door de zorgverlener in het portfolio kan worden opgenomen.

Naar de toekomst toe zou de patiënt naar de visie van de VBVD niet meer voor elke eenvoudige verstrekking langs de arts moeten langsgaan. De patiënt zou de mogelijkheid moeten krijgen zich rechtstreeks tot een gezondheidszorgberoepsbeoefenaar te richten voor de handelingen die tot de basisbekwaamheden van die gezondheidszorgberoepsbeoefenaar behoren. Met andere woorden, bepaalde verwijzende voorschriften kunnen facultatief worden en niet meer verplicht.  

Een werkgroep van de VBVD werkt samen met de overheid aan een herziening van het KB 78 betreffende de functie en wettelijke eisen van het beroep diëtist.

Herziening van het KB 97 van 19 FEBRUARI 1997.
Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van diëtist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de diëtist door een arts kan worden belast.

Verschillende beroepsgroepen namen al het initiatief om hun KB te wijzigen.
De lijst van prestaties in het huidige KB is niet langer up-to-date en het huidige wetgevende kader is te beperkend.

Willen we garanderen dat de diëtist in de toekomst de specialist blijft op het vlak van voeding en gedrag bij gezondheidsklachten en/of een medische indicatie, dan moeten onze verantwoordelijkheid en nieuwe bevoegdheden duidelijk in de nieuwe wet omschreven worden zodat artsen naar ons door verwijzen. 
 

De uitgangspunten van de herziening zijn het beroepsprofiel van de diëtist, transmuraal en multidisciplinair samenwerken, methodisch handelen, accreditering en de integratie van het e-health platform.

Ook aan deze herziening werkt een VBVD werkgroep samen met de UPDLF.

 • Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid

De uitgaven aan de gezondheidszorg zijn nog nooit zo hoog geweest als nu. De ‘onontkoombaarheid’ van deze veranderingen maken (waaronder een toename in levensverwachting, enz.) het tot een hele uitdaging om ook in de toekomst de gezondheidszorg betaalbaar – en daarmee ook toegankelijk en kwaliteitsvol – te maken/houden.
Minister De Block wil voor patiënten de beste kwaliteit van zorg en een gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Hiervoor wil men komen tot zo’n 25 netwerken in België met zorggebieden van 400.000 tot 500.000 inwoners.

Sedert 2017 nemen wij actief deel aan 3 pilootprojecten in de eerstelijnszorg te Dendermonde, Limburg en Sint-Niklaas. Het Vlaams ministerie wil aan de hand van deze initiatieven bepalen hoe patiënten met chronische voedingsproblemen beter kunnen worden gedetecteerd en behandeld.
Voedingsadvies zoals vb bij diabetes is een niet te missen onderdeel van de behandeling en kan kostenbesparend werken.
Als de zorgverleners uit de eerste lijn, inclusief de huisartsen beter op de hoogte zijn van het aanbod van de diëtist, hopen wij op meer doorverwijzingen, in het bijzonder voor chronisch zieken en kansarmen.
In de toekomst zullen meerdere lokale projecten opgestart worden.

 • De zorgverlening van de toekomst is niet denkbaar zonder e-gezondheid.

Informatie-uitwisseling tussen gezondheidsverleners en patiënten dient veilig dient te gebeuren.  Dat vraagt een verandering van onze mindset zodat de behoeften van de diverse lijnen op elkaar afgestemd raken en wij klaar zijn voor deze gewijzigde omgevingsfactoren.
Een werkgroep binnen de VBVD is nauw betrokken bij de evoluties in de e-gezondheid en de gevolgen voor de diëtist teneinde de kwaliteit van de gezondheidzorg voor de patiënt te garanderen.
Samen met de Vlaamse Overheid, Eén Lijn en diverse softwareleveranciers presenteren zij de stand van zaken tijdens de VBVD najaarsstudiedag van donderdag 30 november 2017 in het Provinciehuis te Leuven.
Na de studiedag komen er wellicht nog provinciale infosessies voor de eerstelijnsverzorgenden, ook voor diegenen die momenteel nog geen softwarepakket hebben.
Via de website en het tijdschrift houden we u op de hoogte.

 • Privacywetgeving

Wist u dat er op 25 mei 2018 nieuwe en strengere Europese privacyregels aankomen? Het gaat om de “General Data Protection Regulation” afgekort ‘GDPR’.
De GDPR zal de nationale privacywetgeving van alle Europese lidstaten vervangen die al lang niet meer aangepast zijn aan de digitale realiteit van de 21ste eeuw.

GDPR compliancy is bedoeld voor elk bedrijf dat data verwerkt, zoals onze beroepsvereniging maar ook onze leden.
Waarmee moet u als vrij beroep in de toekomst rekening houden als u persoonsgegevens (klantengegevens, personeelsgegevens, mailingadressen, referenties van klanten op uw website, gegevens van leveranciers) bijhoudt?
Welke acties moet u ondernemen?
Via haar communicatiekanalen houdt de VBVD de leden op de hoogte van de inspanningen die tegen mei 2018 moeten afgerond worden.

 • Wij zorgen voor de PR van ons beroep.
  Lid worden betekent dat uw praktijkadres automatisch op onze website wordt vermeld zodat andere zorgverleners en patiënten u kunnen vinden.
  Verder is de jaarlijkse “Week van de diëtist” het belangrijkste PR evenement waar u als lid kan aan deelnemen.
  Ook de commissies, de regionale afdelingen, de werkgroepen, de nieuwe website, het tijdschrift, de nieuwsbrieven en de facebookpagina zetten in op onze PR.

Deze persoonlijke voordelen levert lidmaatschap u op:

 • U wordt automatisch op de hoogte gehouden van belangrijke internationale, nationale en internationale evoluties in uw werkgebied en in de gezondheidszorg. Zo hebben onze commissieleden recent 2 compendiums met voedingsaanbevelingen opgesteld die we op studiedagen en – vanaf het najaar – via de webshop aanbieden.
 • In de commissies, regionale afdelingen en de redactie van ons tijdschrift kan u - volgens uw persoonlijke specialisatie en interesse - netwerken met collega-diëtisten. Zij zijn de ontmoetingsplaats bij uitstek om in contact te komen met collega-diëtisten en andere zorgverleners in uw regio en zo uw kennis vergroten.
 • Als lid kan u jaarlijks deelnemen aan “De Week van de Diëtist” waarin we onze expertise bij patiënten en andere zorgverleners extra in de kijker zetten dankzij een nationale campagne en diverse initiatieven. Volgend jaar trekken de VBVD en UPDLF samen de kar in de week van 19-25 maart 2018.
 • Als werkzoekend diëtist kan u VBVD lid worden aan een gunstig tarief
 • Voor de starters onder ons, is er de recent vernieuwde “Startersgids voor diëtisten”, ons aangeboden door Unizo.
 • Lid worden betekent genieten van + 25% korting op 2 VBVD studiedagen om uw wetenschappelijke bagage up to date te houden en kennis te maken met collega's en de nieuwste producten of diensten van onze sponsors. Gemiddeld nemen zo'n 200-250 deelnemers aan onze studiedagen.
 • Je ontvangt 6x per jaar het vaktijdschrift “Voeding en Diëtetiek”.
  Lid worden in de loop van het jaar betekent dat je de resterende nummers van het tijdschrift ontvangt.  Eerdere nummers verschijnen online in de ledenzone van de website.
 • Je hebt onbeperkt toegang tot de ledenzone van de VBVD-website.
  Deze bevat niet te missen info uit internationale diëtistenverenigingen zoals EFAD en ICDA, wetenschappelijke artikels, praktische tools, het online tijdschrift, vacatures voor en door diëtisten en de presentaties van de VBVD studiedagen. We streven ernaar om de VBVD leden via onze verschillende communicatiekanalen zoveel mogelijk evidence based informatie en richtlijnen aan te reiken.
 • Sinds 2017 ontvangen leden een elektronische nieuwsbrief met actuele vakinhoudelijke informatie, bijscholingen, aanbiedingen van sponsors, enz.
 • Recent sloot de VBVD met “Academic Journals” een overeenkomst om de leden voortaan gratis 2x per jaar het Nederlandse Tijdschrift “Voeding en Visie” te bezorgen.
  Voeding en Visie gaat over voeding en metabolisme, praktijk en wetenschap.
  Academic Journals is in Nederland licentiehouder voor de vertaling, publicatie en distributie van geselecteerde artikelen uit Clinical Nutrition, het officiële tijdschrift van ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).
 • Sinds februari 2018 is onze website gebruiksvriendelijk gemaakt, met een meer multidisciplinair karakter, inclusief een pagina voor elke commissie en regionale afdeling, een registratietool voor permanente vorming (2018), een overzicht van interessante persartikels en een webshop waar we dieetrichtlijnen en folders aanbieden.
 • Ook de partners en sponsors bieden de leden regelmatig interessante kortingen aan.  Zo zijn er dit jaar:
  • Een fikse korting op de Airfryer van Philips voor calorie-armer bakken en koken
  • 250 EUR korting op de opleiding “Masterclass zorgmanagement” aangeboden door Unizo
  • 10-20% korting op studiedagen van nationale en internationale partnerorganisaties zoals Han, Nutrimedes, Unizo
  • Korting op boeken bij Acco
  • Korting op de verzekering beroepsaansprakelijkheid, de brand- en autoverzekering van onze sponsor Protectas
  • Gratis BA aansprakelijkheidsverzekering voor het begeleiden van stagiaires bij onze sponsor Protectas

 

Voor het realiseren van deze en toekomstige projecten kunnen wij rekenen op de steun van ongeveer 900 leden, meer dan 100 actieve vrijwilligers in 19 commissies en regionale afdelingen en diverse sponsors en partners. 

 

Word nu lid
en bepaal door je participatie mee vanop de eerste rij de toekomst van de diëtist!

 

Zijn er na het lezen van deze info nog suggesties of vragen, neem dan contact met ons via de coördinatoren (rita.stiers@vbvd.be en annsofie.pusceddu@vbvd.be).  Wij hopen je snel als VBVD lid te verwelkomen om samen verder aan een succesvolle toekomst voor de diëtist te bouwen.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Rian van Schaik

Voorzitter VBVD namens het VBVD team