Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten

FAQ

Zit je met een vraag? Kijk eerst tussen deze veelgestelde vragen. Vind je het antwoord niet, contacteer ons via info@vbvd.be of 02 380 80 98.

 

 

 

 

 

Wat is een paramedisch beroep en wat doet een diëtist?

Wat is een paramedisch beroep?

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. 

Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts, die per beroep zijn gedefinieerd. 

De paramedicus moet erkend zijn voor zijn beroep en een visum hebben om die taken te mogen uitvoeren.

De paramedische beroepen in België zijn:

 

• audiologen en audiciens

• diëtisten

• ergotherapeuten

• farmaceutisch-technisch assistenten

• logopedisten

• medisch laboratoriumtechnologen

• orthoptisten

• podologen

• technologen medische beeldvorming

Voor bandagisten, orthesisten en prothesisten is er nog geen regelgeving (geen uitvoeringsbesluiten). Zij kunnen nog geen erkenning of visum aanvragen. 

Wat doet een diëtist?

Een diëtist werkt enerzijds met zowel gezonde als zieke mensen.

 

• Aan een gezond persoon geeft een diëtist advies en tips om een gezonde levensstijl te behouden, hiervoor is geen medisch voorschrift vereist.

• Maar als een diëtist een patiënt (iemand die ziek is, die een gezondheidsprobleem heeft) behandelt moet hij een dieetvoorschrift van de arts hebben. Het dieetvoorschrift van de arts vertaalt de diëtist naar voedingsmiddelen en hij of zij geeft de patiënt voedings- en dieetadvies.

Een diëtist kan in een zelfstandige praktijk werken of in een ziekenhuis, een rust- en verzorgingstehuis of een preventieve setting. Daarnaast wordt de diëtist ook ingeschakeld in grootkeukens van onder andere ziekenhuizen.

Een arts kan ook onder eigen toezicht de diëtist belasten met deze handelingen:

 

• Metingen uitvoeren, onder andere om de lichaamssamenstelling en het energieverbruik van de patiënt te evalueren.

• Preventie en opsporing van voedingsstoornissen en voedings- en dieetvoorlichting geven.

• De voedingsstoffenbehoefte en de interactie tussen voedings- en geneesmiddelen kunnen evalueren.

Meer info vind je hier.

Wat kost een consultatie bij een diëtist?

Diëtist is een vrij beroep. Een diëtist bepaalt zelf haar/zijn honorarium. 

De nieuwe mededingingsregels verbieden ons om minimumprijzen en/of richtprijzen mee te delen. 
We mogen wel een maximum prijs geven maar die kan je beter zelf bepalen.  Opgelegde RIZIV-tarieven kunnen wel meegedeeld worden. 

RIZIV-tarieven (zonder btw) voor diëtetiek-verstrekkingen (opvolging van diabetes type 2 patiënten met een zorgmodel of zorgtraject, zorgtraject chronische nierinsufficiëntie) worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd. Voor 2018 is dit 19,99 euro met een minimumduur van 30 minuten. 

  • Nomenclatuur 771131: opvolging van diabetes type 2 patiënten met zorgmodel (de vroegere diabetespas)
  • Nomenclatuur 794010: zorgtraject diabetes / zorgtraject CNI

RIZIV-tarieven (zonder btw) voor educatie van diabetespatiënten - het zorgtraject - worden jaarlijks door het RIZIV opgelegd. Dit geldt enkel voor diëtisten die in het bezit zijn van het getuigschrift van diabetes-educator. Voor 2018 is dit 29,99 euro met een minimumduur van 30 minuten.

  • Nomenclatuur 794054: opstarteducatie
  • Nomenclatuur 794076: opvolgeducatie
  • Nomenclatuur 794091: educatie bij problemen

Meer informatie over verstrekking als diabeteseducator in eerste lijn vind je hier.

Zijn diëtisten btw-plichtig?

De prestaties van erkende diëtisten met betrekking tot hun diensten van paramedische aard die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (art. 44, § 1, 3° btw-wetboek) zijn vrijgesteld van BTW.

Minister van financiën Johan Van Overtveldt heeft evenwel beslist dat ook diëtetische behandelingen van erkende diëtisten – al dan niet op doktersvoorschrift - die niet in de nomenclatuur zijn opgenomen (zoals behandelingen voor gewichtsverlies, ondervoeding, enz.) vrijgesteld zijn van btw meer specifiek als diensten van gezinsvoorlichting (art. 44, paragraaf 2, 5° van het btw-wetboek). De vrijstelling geldt voor alle erkende diëtisten, dus ook voor zelfstandige diëtisten die werkzaam zijn in een ziekenhuis. Vanzelfsprekend dien je nog steeds met je boekhouder te overleggen wat in jouw situatie de beste strategie is.

Het geven van voordrachten in opdracht van een organisator is ook vrijgesteld van BTW (FOD Financiën, art. 44, paragraaf 2, 8-BTW-WB) als het een publieke voordracht betreft die iedereen, mits in voorkomend geval betaling van toegangsgeld, zou kunnen bijwonen.
Deze beslissingen zijn in werking getreden op 1 januari 2016 en vervangen integraal Beslissing nr. ET 127.206 van 18 december 2014. 

Mag een diëtist reclame maken?

Diëtist is een paramedisch beroep en volgt als zodanig de code van de geneeskundige plichtenleer. Hoofdstuk III beschrijft de mogelijkheden van publiciteit.

Leden van de VBVD vinden meer informatie in de "Startersgids voor de zelfstandige diëtist" van Unizo (zie "Publicaties").

Art. 12 
Mits naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen artsen hun medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.

Art. 13
§1. De verstrekte informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn. Zij mag in geen geval misleiden. Zij mag niet vergelijkend zijn. Resultaten van onderzoeken en behandelingen mogen niet voor publicitaire doeleinden worden aangewend.

§2. Publiciteit mag het algemeen belang inzake de volksgezondheid niet schaden. Zij mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen. Ronseling van patiënten is niet toegelaten. 

De campagnes voor preventie en vroegdetectie dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn en vereisen de voorafgaande toelating van de bevoegde ordinale instantie.

§3. Bij het voeren van publiciteit dienen de artsen de regels van het medisch beroepsgeheim te eerbiedigen.

Art. 14
De verwoording en vormgeving van de publiciteit evenals de hierbij gebruikte methoden en technieken - inclusief internetsites, naamborden, briefhoofden en vermeldingen in gidsen - moeten beantwoorden aan de bepalingen van artikel 13. 

Art. 15
Artsen dienen zich daadwerkelijk te verzetten tegen elke door derden gevoerde publiciteit, betreffende hun medische activiteit, die de bepalingen van dit hoofdstuk niet naleeft. 

Art. 16
Artsen mogen hun medewerking verlenen aan de media met het oog op het verstrekken van medische informatie die belangrijk en nuttig kan zijn voor het publiek. 

Hierbij dienen de bepalingen van dit hoofdstuk nageleefd te worden. 

De arts zal voorafgaandelijk de provinciale raad waarbij hij ingeschreven is inlichten over zijn medewerking met de media. 

Art. 17
Wanneer patiënten door de media betrokken worden bij het informeren van het publiek mogen artsen alleen meewerken voor zover de persoonlijke levenssfeer en de waardigheid van deze patiënten geëerbiedigd worden. In die omstandigheden dienen de artsen er zich van te vergewissen dat de patiënten volledig geïnformeerd werden en vrij toestemden tot medewerking.

Ik schreef me in als lid maar heb nog geen paswoord

Nadat je je gegevens op de website hebt ingegeven, krijg je een vraag tot betaling. Eens deze ontvangen is, worden je gegevens op de website bevestigd. Je ontvangt dan een e-mail met de bevestiging van je lidmaatschap, je VBVD lidnummer en logingegevens.

Waarom moet ik me begin 2018 opnieuw inschrijven als lid?

Omdat de vernieuwe website de gegevens uit 2017 niet overneemt, is de database wat het ledenbestand betreft nog volledig leeg. 
Elk lidmaatschap moet aangevraagd worden zodat op de achtergrond de nieuwe gegevens worden opgeslagen en automatisch gebruikt kunnen worden voor interne administratieve doeleinden.
Een nieuw lidmaatschap aanvragen kan je via de "word lid" knop op de homepagina.

 

Hoe plaats ik een vacature op de website?

Stuur een specifieke omschrijving van de vacature door naar info@vbvd.be.
Voor leden is dit gratis. Voor niet leden en bedrijven is de prijs 100,00 € vooraf te betalen op rekeningnummer BE50 7330 3288 1818 KREDBEBB met als communicatie 'vacature website'.
De vacature wordt geplaatst ten laatste 3 werkdagen na ontvangst van de overschrijving. De vacature blijft online tot zolang het nodig is, met een maximum termijn van 6 maanden.

Ik ben meer dan 5 jaar geleden afgestudeerd en heb tussenin niet gewerkt als diëtist. Wat is mijn diploma nog waard? Kan ik als diëtist aan het werk of moet ik mij bijscholen?

Met je diploma hoger onderwijs heb je specifieke kennis verworven die voldoet aan de wettelijke omschrijving uit het KB betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep diëtist van 1997. 

Hierin wordt vermeld dat beroepskennis en -vaardigheden via bijscholing moet onderhouden en bijgewerkt worden. Dit dient om beroepsuitoefening op een optimaal kwaliteitsniveau mogelijk te maken. De bijscholing moet bestaan uit persoonlijke studie en deelname aan vormingsactiviteiten. 

Momenteel bestaat er voor diëtisten nog geen accreditering of accreditatiesysteem en gebeurt het bijleren op vrijwillige basis. Je kan dus solliciteren, werkgevers zullen wel naar bijkomende opleidingen en vaardigheden informeren.

Wanneer krijg ik als zorgvrager een consultatie bij de diëtist terugbetaald?

Afhankelijk van een aantal voorwaarden is het mogelijk dat je kan genieten van terugbetaling door je mutualiteit. De voorwaarden verschillen van mutualiteit tot mutualiteit.

De behandelende diëtist zal samen met de zorgvrager nagaan of je hiervoor in aanmerking komt. Zo wordt er terugbetaling voorzien voor de behandeling van meerdere pathologieën, bijvoorbeeld binnen het zorgtrajectcontract voor diabetes en/of nierinsufficiëntie, bij obesitas, …

Als student "Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde" had ik graag info ontvangen over ...

Vragen over voedingskunde? Neem contact met ons op via info@vbvd.be of 02 380 80 98. Er wordt zo spoedig mogelijk op je vraag geantwoord.

Kan ik de opleiding "Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde" volgen in combinatie met mijn huidige job?

De Vlaamse opleiding "Bachelor in de Voedings- en Dieetkunde" omvat een voltijdse studie van drie jaar aan een hogeschool  te Brugge, Gent, Antwerpen, Geel, Leuven of Brussel.
Sommige hogescholen bieden deeltijdse onderwijsmogelijkheden aan. Je richt je met deze specifieke vragen best tot één van de hogescholen (zie "Opleidingen".)

Een gezondheidsberoep uitoefenen met een buitenlands diploma?

Wil je in België het beroep van diëtist uitoefenen met een buitenlands diploma, dan moet je eerst een erkenning van je diploma aanvragen.  Deze kan je voor je basisdiploma aanvragen bij 1 van de verschillende gemeenschappen in België (Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap). 

Je kan geen erkenning voor een specialisatie aanvragen zonder dat er eveneens een erkenning of visum is voor het basisdiploma. 
Een erkenning of gelijkwaardigheid afgeleverd door 1 gemeenschap geldt in heel België.
Wat je moet doen, hangt af van de vraag waar je het diploma behaalde en wat je situatie is.
Meer info nodig? Ga naar https://www.vlaanderen.be/nl/werk/werk-zoeken/een-gezondheidszorgberoep-uitoefenen-met-een-buitenlands-diploma.

Stoppen van een zelfstandige diëtistepraktijk

De diëtist die zijn/haar zaak stopzet en overdraagt, moet dat laten weten aan haar cliënteel en daarbij ook de toestemming vragen om die gegevens over te dragen aan de opvolger. 

Strikt genomen moet dat een actieve toestemming zijn en volstaat het niet om aan te geven dat het dossier wordt overgedragen, tenzij de zorgvrager daar binnen x aantal dagen bezwaar tegen maakt. In de praktijk is dit moeilijk werkbaar. 

Dit en andere info over patiëntenrechten vinden onze leden in de brochure over de wet op de patiëntenrechten (zie "Publicaties").
Daarnaast moet de diëtist die haar/zijn activiteit wil stopzetten en de praktijk wil overdragen ook de beroepsverzekering nakijken, voor het geval zij/hij niet langer diëtist zou zijn, maar in de toekomst wel zou worden aangesproken voor eventuele beroepsfouten.
En zoals steeds bij een stopzetting van een zaak, geldt het advies: goed nakijken welke overeenkomsten met externe leveranciers nog lopen. Het overdragen van een zaak heeft immers niet noodzakelijk de overdracht van lopende overeenkomsten tot gevolg.

Privacy policy

Ons streefdoel: de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer correct naleven.

Wij geven géén persoonsgegevens door aan derden. De meeste informatie op deze site is vrij beschikbaar, maar het is mogelijk dat je soms om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt enkel gebruikt om je vragen te beantwoorden. 

Enkel als je je inschrijft als lid, ontvang je de elektronische nieuwsbrief. 

Als je dit wenst, kan je je persoonlijke gegevens inkijken, laten wijzigen of laten verwijderen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.